Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo nhập học

Được đăng lên bởi thanhhuyen-tran9986
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
–––––––––––
Số: 118/TB-HVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư khoá 15 đợt 1 mở tại TP. Hồ Chí Minh
–––––––––––––––––––––––––––
Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Học viện Tư pháp họp ngày 04/3/2014
về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư khoá 15 đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh, Học
viện Tư pháp thông báo cụ thể như sau:
1. Thời gian nhập học: Các ngày 26,27,28/3/2014
(Sáng từ: 08h00'-11h00', chiều từ: 13h30'-19h00')
2. Địa điểm nhập học: 129 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian đào tạo: 12 tháng.
Gồm các lớp:
+ Lớp học buổi Tối (học từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần);
+ Lớp học Cuối tuần (học cả ngày thứ bảy và cả ngày chủ nhật), các học viên đã đăng
ký học buổi tối được đăng ký lại sang lớp học Cuối tuần. Trường hợp số lượng học
viên đăng ký học lớp Cuối tuần không đủ mở lớp thì học viên chuyển sang lớp học
buổi Tối hoặc chờ khoá học khác.
4. Học phí: 1.600.000 đồng/người/tháng x 10,5 tháng = 16.800.000 đồng. Học viên
nộp toàn bộ học phí khi đến nhập học hoặc nộp làm hai đợt:
+ Đợt 1: Khi đến nhập học, học viên phải nộp 8.800.000 đồng;
+ Đợt 2: Học viên phải nộp tiếp số tiền 8.000.000 đồng, hạn cuối cùng trước ngày
05/11/2014. Sau khi hết hạn, những học viên không nộp đủ học phí Học viện sẽ áp
dụng theo quy định của quy chế đào tạo.
Học viên có thể nộp bằng một trong các hình thức sau:
+ Học viên tự nộp vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 1410206021831 tại Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội. Khi nhập học
mang theo giấy nộp tiền vào tài khoản để làm thủ tục.
+ Nộp tiền mặt hôm làm thủ tục nhập học.

Lưu ý khi đến nhập học:
- Trường hợp hồ sơ chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp cử nhân luật thì phải viết giấy
cam đoan theo mẫu của Học viện Tư pháp mới được nhập học;
- Học viên tự túc tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu học tập;
- Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì không được rút lại học phí.
Nơi nhận:
- Trung tâm tin học (để đăng website);
- Khoa đào tạo Luật sư;
- Cơ sở TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Lưu: VT, HĐTS.

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đã ký
Uông Thị Hà

...
BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
–––––––––––
Số: 118/TB-HVTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2014
THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư khoá 15 đợt 1 mở tại TP. Hồ Chí Minh
–––––––––––––––––––––––––––
Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Học viện pháp họp ngày 04/3/2014
về việc m lớp đào tạo nghiệp vụ Luật khoá 15 đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh, Học
viện Tư pháp thông báo cụ thể như sau:
1. Thời gian nhập học: Các ngày 26,27,28/3/2014
(Sáng từ: 08h00'-11h00', chiều từ: 13h30'-19h00')
2. Địa điểm nhập học: 129 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian đào tạo: 12 tháng.
Gồm các lớp:
+ Lớp học buổi Tối (học từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần);
+ Lp học Cuối tuần (học cả ngày thứ bảy và cả ngày chủ nhật), các học viên đã đăng
học bui tối đưc đăng lại sang lớp học Cuối tuần. Trường hợp số lượng học
viên đăng học lớp Cuối tuần không đủ mở lớp thì học viên chuyển sang lớp học
buổi Tối hoặc chờ khoá học khác.
4. Học phí: 1.600.000 đồng/người/tháng x 10,5 tháng = 16.800.000 đồng. Học viên
nộp toàn bộ học phí khi đến nhập học hoặc nộp làm hai đợt:
+ Đợt 1: Khi đến nhập học, học viên phải nộp 8.800.000 đồng;
+ Đợt 2: Học viên phải nộp tiếp số tiền 8.000.000 đồng, hạn cuối cùng trước ngày
05/11/2014. Sau khi hết hạn, những học viên không nộp đủ học phí Học viện sẽ áp
dụng theo quy định của quy chế đào tạo.
Học viên có thể nộp bằng một trong các hình thức sau:
+ Học viên tự nộp vào tài khoản của Học viện pháp số 1410206021831 tại Ngân hàng
Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Nội. Khi nhập học
mang theo giấy nộp tiền vào tài khoản để làm thủ tục.
+ Nộp tiền mặt hôm làm thủ tục nhập học.
Lưu ý khi đến nhập học:
- Trường hợp hồ sơ chỉ giấy chứng nhận tốt nghiệp cử nhân luật thì phải viết giấy
cam đoan theo mẫu của Học viện Tư pháp mới được nhập học;
- Học viên tự túc tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu học tập;
- Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì không được rút lại học phí.
Nơi nhận:
- Trung tâm tin học (để đăng website);
- Khoa đào tạo Luật sư;
- Cơ sở TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Lưu: VT, HĐTS.
TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đã ký
Uông Thị Hà
Thông báo nhập học - Người đăng: thanhhuyen-tran9986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo nhập học 9 10 303