Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........

___________________

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
.......................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../..............
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành
kinh tế quốc dân)

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................
Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
TÊN DOANH NGHIỆP
_______
Số:........
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
.......................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../..............
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành
kinh tế quốc dân)
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh. - Trang 2
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh. 9 10 596