Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế):
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:
Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (Chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ
doanh nghiệp tư nhân)
Tặng cho DNTN
Chủ doanh nghiệp chết, mất tích
Bán doanh nghiệp tư nhân
1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............………………………………….. Giới tính:
Sinh ngày: ….../...…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp:
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …../…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội
dung này):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại: …………………………………. Fax:
Email: ………………………………………. Website:
2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……...............…………………………….. Giới
tính:
Sinh ngày: ….../...…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp:
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại: …………………………………. Fax:
Email: ………………………………………. Website:
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác,
trung thực của nội dung Thông báo này.
NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/
NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA
(Ký, ghi họ tên)

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Các giấy tờ gửi kèm:
- Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp;
- Giấy chứng tử/Tuyên bố mất tích;
- Giấy kê khai di sản thừa kế;
- ………………….
1 Trường hợp tặng c...
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: ……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…., ngày… tháng… năm…
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (chỉ khai nếu không số doanh
nghiệp/mã số thuế):
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:
Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (Chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ
doanh nghiệp tư nhân)
Tặng cho DNTN
Chủ doanh nghiệp chết, mất tích
Bán doanh nghiệp tư nhân
1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............………………………………….. Giới tính:
Sinh ngày: ….../...…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp:
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …../…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Chỗ hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp nhân chết, mất tích không cần khai nội
dung này):
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại: …………………………………. Fax:
Email: ………………………………………. Website:
2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua
Họ n (ghi bằng chữ in hoa): ……...............…………………………….. Giới
tính:
Sinh ngày: ….../...…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Trang 2
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 9 10 423