Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm kinh doanh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….

-----------------…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa
điểm kinh doanh sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............
.............................................................................................................................................
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc Mã số thuế của chi
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ...............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không
có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ................................................................
Nội dung đăng ký thay đổi:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp,
chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

...
TÊN DOANH NGHIỆP
------------
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
…., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa
điểm kinh doanh sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............
.............................................................................................................................................
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc Mã số thuế của chi
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ...............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không
có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ................................................................
Nội dung đăng ký thay đổi:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp,
chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm kinh doanh - Trang 2
Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm kinh doanh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm kinh doanh 9 10 692