Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC III-6
TÊN DOANH NGHIỆP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1
Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp



- Địa chỉ trụ sở chính



- Ngành, nghề kinh doanh



- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên,
thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên
công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.



- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty



1

Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi
và gửi kèm.
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ..............
.............................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): .........................
.............................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ........................................................
.............................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính
1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................................................
Tỉnh/Thành phố: ...........................
PHỤ LỤC III-6
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: …………. …., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)
1
Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính
- Ngành, nghề kinh doanh
- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên,
thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên
công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty
1
Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi
và gửi kèm.
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ..............
.............................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): .........................
.............................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ........................................................
.............................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính
1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Trang 2
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 9 10 594