Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ……………………..
---------------Số:
/TB-………….

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư .....................................
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY.................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.....................................................................................
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư..................Cấp ngày............................
Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................
2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:.................................................................................
Sinh ngày:....................................Dân tộc: ............................ Giới tính: ....................................
Quốc tịch:.....................................................................................................................................
CMND số.................................... Do Công an........................cấp ngày ......................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:
1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
....................................................................................................................................................
Thời điểm thực hiện thay đổi: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
Doanh nghiệp cam kết sửa đổi điều lệ trong các mục tương ứng trên.
Doanh nghiệp cam kết:
-

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của
nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

……….., ngày …….. tháng ……… năm ……..
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

...
CÔNG TY ……………………..
Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam
----------------
Số: /TB-………….
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------- ***** --------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……)
Kính gửi: Phòng Đăng kinh doanh Sở kế hoạch đầu .....................................
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY.................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số.....................................................................................
Do Phòng đăng kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư..................Cấp ngày............................
Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật:.................................................................................
Sinh ngày:....................................Dân tộc: ............................ Giới tính: ....................................
Quốc tịch:.....................................................................................................................................
CMND số.................................... Do Công an........................cấp ngày ......................................
Nơi đăng hộ khẩu thường trú:.................................................................................................
Chỗ hiện tại:..............................................................................................................................
ĐĂNG THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KINH DOANH NHƯ SAU:
1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
....................................................................................................................................................
Thời điểm thực hiện thay đổi: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh mới.
Doanh nghiệp cam kết sửa đổi điều lệ trong các mục tương ứng trên.
Doanh nghiệp cam kết:
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của
nội dung thông báo này.
Kèm theo thông báo:
……….., ngày …….. tháng ……… năm ……..
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 9 10 902