Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC III-14

TÊN HỘ KINH DOANH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO

V/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh
Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):.........................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: .....................................................................
Do: ………………………………. Cấp ngày: …………../…………… / ........................
Địa điểm kinh doanh: .........................................................................................................
Điện thoại: …………………………………………. Fax: ................................................
Email: ………………………………………………. Website: ........................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp
luật của nội dung Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh
doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển
tới).

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

...
PHỤ LỤC III-14
TÊN HỘ KINH DOANH
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: …………. …., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO
V/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh
Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):.........................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: .....................................................................
Do: ………………………………. Cấp ngày: …………../…………… / ........................
Địa điểm kinh doanh: .........................................................................................................
Điện thoại: …………………………………………. Fax: ................................................
Email: ………………………………………………. Website: ........................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp
luật của nội dung Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh
doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển
tới).
Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 9 10 855