Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….

-------------…., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO

THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP1
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Thay đổi các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và
trung thực của nội dung Thông báo này.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Các giấy tờ gửi kèm:

CỦA DOANH NGHIỆP

- …………………..

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

- ………………….
- ………………….
1

Chỉ áp dụng đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và bổ sung

thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 21, 22 Thông tư này.

...
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
…., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
1
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Thay đổi các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và
trung thực của nội dung Thông báo này.
Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1
Chỉ áp dụng đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và bổ sung
thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 21, 22 Thông tư này.
Thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 9 10 717