Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo thực hiện khuyến mại

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu KM-1
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
Tên thương nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..........
….., ngày

tháng

năm 200…

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Kính gửi: ………………………………………………
Tên thương nhân: …………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………
Điện thoại:………………………. Fax: ………………… Email: ……………………..
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………
Số Tài khoản: ……………………………… tại Ngân hàng: …………………………..
Người liên hệ:…………………………………… Điện thoại: …………………………..
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Thông tư liên tịch số
07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại
và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………..
3. Hình thức khuyến mại: …………………………………………………...
4. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …...…………………………….
6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………..
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
…………………………………………………………………………..
8. Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….
9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ………………………….
(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách
nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.
(Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi
kèm - nếu có).
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)

...
Mẫu KM-1
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
Tên thương nhân
Số: ..........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….., ngày tháng năm 200…
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Kính gửi: ………………………………………………
Tên thương nhân: …………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………
Điện thoại:………………………. Fax: ………………… Email: ……………………..
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………
Số Tài khoản: ……………………………… tại Ngân hàng: …………………………..
Người liên hệ:…………………………………… Điện thoại: …………………………..
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Thông liên tịch số
07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại
và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………..
3. Hình thức khuyến mại: …………………………………………………...
4. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …...…………………………….
6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………..
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
…………………………………………………………………………..
8. Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….
9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ………………………….
(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách
nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.
(Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng thực hiện khuyến mại gửi
kèm - nếu có).
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)
Thông báo thực hiện khuyến mại - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo thực hiện khuyến mại 9 10 937