Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN
HÀNG

Mẫu số TTLNH-07

------------

THÔNG BÁO
TỪ CHỐI YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN
Số hiệu giao dịch:………………………………….Ngày, giờ lập:…………………………….
Ngân hàng gửi lệnh:…………………………………………………………………………….
Lý do:………………………………………………………………………………...…………
Các thông tin của giao dịch gốc
Số hiệu giao dịch:………………….Ngày giao dịch:……………….Ngày, giờ lập:…………
Ngân hàng gửi:………………………………………………………………………………….
Ngân hàng nhận:……………………………………………………………………………….
Người phát lệnh:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………..……….
Tài khoản:…………………………………………………………………………………….
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………….
Người nhận lệnh:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….
Tài khoản:…………………………………………………………………………...………….
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………….
Số tiền bằng số:………………………………………………………………...……………….
Số tiền bằng chữ:……………………………………………………………………………….

KẾ TOÁN

KIỂM SOÁT

CHỦ TÀI KHOẢN

...
THANH TO N I N T LIÊN NG NÁ Đ Â
NG
------------
M u s TTLNH-07
THÔNG BÁO
TỪ CHỐI YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN
Số hiệu giao dịch:………………………………….Ngày, giờ lập:…………………………….
Ngân hàng gửi lệnh:…………………………………………………………………………….
Lý do:………………………………………………………………………………...…………
Các thông tin của giao dịch gốc
Số hiệu giao dịch:………………….Ngày giao dịch:……………….Ngày, giờ lập:…………
Ngân hàng gửi:………………………………………………………………………………….
Ngân hàng nhận:……………………………………………………………………………….
Người phát lệnh:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………..……….
Tài khoản:…………………………………………………………………………………….
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………….
Người nhận lệnh:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….
Tài khoản:…………………………………………………………………………...………….
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………….
Số tiền bằng số:………………………………………………………………...……………….
Số tiền bằng chữ:……………………………………………………………………………….
K TO N Á KI M SO T Á CH T I KHO N À
Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán 9 10 901