Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo tuyể dụng công chức 2014

Được đăng lên bởi vothikimngank5407
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH HẬU GIANG
Số: 21/TB-CTHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại
các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Hậu Giang
Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-TCTHADS ngày 15 tháng 6 năm 2012 của
Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc giao biên chế công chức hành chính nhà
nước năm 2012 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-CTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Cục
trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển
dụng công chức năm 2014;
Thực hiện Kế hoạch số 36 /KH-PTCCB ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Cục
Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại
các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Hậu Giang thông báo nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Thi
hành án dân sự trong tỉnh năm 2014, cụ thể như sau:
I . Chỉ tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn dự thi
1. Chỉ tiêu:
- Ngạch Chuyên viên pháp lý: 04
2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự thi
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Công dân Việt Nam, đủ 22 tuổi trở lên (Nam không quá 35 tuổi, Nữ không quá
30 tuổi);
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có bằng Đại học Luật (hoặc giấy tạm thời);
- Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ trình độ A trở lên;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; tác phong phù hợp với công chức;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển: Không bị dị tật, giọng
nói, chữ viết rõ ràng; có nguyện vọng công tác lâu dài trong Ngành Thi hành án
dân sự tại địa phương.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành
xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Đối tượng ưu tiên:
Bao gồm những đối tượng theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số
24/2010/NĐ-CP, ngày 15/03/2010 của Chính phủ.
III. Môn thi và hình thức thi:
- Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm.
- Nội dung thi: Bao gồm 04 môn với 5 bài thi
* Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 180 phút về hệ thống chính trị, tổ
chức bộ ...
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/TB-CTHA Hậu Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2014
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại
các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Hậu Giang
Căn cứ Quyết đnh số 439/QĐ-TCTHADS ngày 15 tháng 6 m 2012 của
Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc giao biên chế công chức hành chính nhà
nước năm 2012 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định s21/QĐ-CTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Cục
trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển
dụng công chức năm 2014;
Thực hiện Kế hoạch số 36 /KH-PTCCB ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Cục
Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang v việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại
các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Hậu Giang thông báo nhu cầu kế hoạch tuyển dụng công chức cácquan Thi
hành án dân sự trong tỉnh năm 2014, cụ thể như sau:
I . Chỉ tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn dự thi
1. Chỉ tiêu:
- Ngạch Chuyên viên pháp lý: 04
2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự thi
Người có đ các điu kin sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đưc đăng ký d tuyển công chc:
- ng dân Vit Nam, đủ 22 tui trlên (Nam không quá 35 tui, Nkhông quá
30 tui);
- đơn d tuyn; có lý lch rõ ng;
- bng Đi hc Luật (hoặc giấy tm thi);
- Chng ch Tin hc, Ngoi ng tnh đA trlên;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; tác phong phù hợp với công chức;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển: Không bị dị tật, giọng
nói, chữ viết rõ ràng; có nguyện vọng công tác lâu dài trong Ngành Thi hành án
dân sự tại địa phương.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
Thông báo tuyể dụng công chức 2014 - Trang 2
Thông báo tuyể dụng công chức 2014 - Người đăng: vothikimngank5407
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thông báo tuyể dụng công chức 2014 9 10 994