Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014

Được đăng lên bởi cuong-cxcm
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014

(Đăng trang Web và niêm yết tại trụ sở Cục Thuế)
Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành
kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về
việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014; Tổng cục
Thuế thông báo như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG
CHỨC:
1. Điều kiện chung đăng ký dự thi tuyển dụng công chức:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a). Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b). Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;
c). Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d). Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ). Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e). Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g). Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a). Không cư trú tại Việt Nam;
b). Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c). Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong
bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng chứng chỉ:
2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế
làm chuyên môn nghiệp vụ:
a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành:
+ Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng và các chuyên ngành Kinh
tế khác;
+ Các chuyên ngành Luật.
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp,

Nga, Trung, Đức);
c) Chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.
2.2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông
tin:
a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ
thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm,
Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần
mềm, Toán - tin ứng dụng, Điện tử viễn thông, Sư phạm tin học;
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
2.3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch lưu trữ viên:
a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và
quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ;
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Ph...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014
(Đăng trang Web và niêm yết tại trụ sở Cục Thuế)
Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành
kèm theo Quyết định s1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về
việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014; Tổng cục
Thuế thông báo như sau:


 !"#!$%&!$'()*#*+,!(-!$".!$"#/"
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a). Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b). Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;
c). Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d). Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ). Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e). Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g). Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a). Không cư trú tại Việt Nam;
b). Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c). Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong
bản án, quyết định v hình sự của Tòa án chưa được xóa án ch; đang bị áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
0 !*1"#2!"-*#,33&!45!$"#/!$"#6
2.1. Đối với thí sinh đăng ký dtuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế
làm chuyên môn nghiệp vụ:
a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành:
+ Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngân hàngcác chuyên ngành Kinh
tế khác;
+ Các chuyên ngành Luật.
b) Chứng chỉ ngoại ngữ trình đ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp,
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014 - Người đăng: cuong-cxcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014 9 10 852