Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo tuyển dụng

Được đăng lên bởi Tđh Heavenorders
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2013

Th«ng b¸o tuyÓn dông
Trường Đại học Y Thái Bình thông báo tuyển dụng viên chức Chức danh
Giảng viên bằng hình thức xét tuyển theo các vị trí việc làm với các yêu cầu
như sau:
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển (Theo Điều 22 Luật viên chức số 58/2010/QH12)
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị
trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết
định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn và số lượng tuyển dụng:
2.1. Tiêu chuẩn chung:
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên phù hợp với chuyên
ngành cần tuyển;
- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ B tiếng Anh, Pháp, Trung;
- Tin học: Tin học văn phòng trình độ B.
2.2. Số lượng cần tuyển và tiêu chuẩn riêng cho từng vị trí việc làm:
Vị trí việc làm cần tuyển
Số
TT
Yêu cầu trình độ chuyên môn
dụng
lượng
1. Giảng viên Bộ môn Nhi
2
BS đa khoa bằng Khá trở lên
2. GV Bộ môn Truyền nhiễm
2
BS đa khoa bằng Khá trở lên, nam giới
3. GV Bộ môn Ngoại ngữ
1
Cử nhân Tiếng Anh bằng Khá trở lên,
nam giới
4. GV BM TC&QLYT
1
Cử nhân YTCC bằng Khá trở lên
5. GV Bộ môn YHGĐ
2
BS đa khoa bằng Khá trở lên
6. GV Bộ môn Dược lý
2
BS đa khoa/Dược sĩ bằng Khá trở lên
7. GV Bộ môn Mô phôi
2
BS đa khoa bằng Khá trở lên
8. GV Bộ môn Giải phẫu học
2
BS đa khoa bằng Khá trở lên
9. GV Bộ môn PTTH
1
BS đa khoa bằng Khá trở lên, nam giới
10. GV Bộ môn PHCN
1
BS Y học cổ truyền bằng Khá trở lên, nam giới
11. GV BM Y học cổ truyền
2
BS Y học cổ truyền bằng Khá trở lên, nam giới

Vị trí việc làm cần tuyển
dụng
12. GV Trung tâm Đào tạo kỹ
năng Y khoa
Tổng cộng:

TT

Số
Yêu cầu trình độ chuyên môn
lượng
3
BS đa khoa/BS Y học cổ truyền bằng Khá
trở lên
21

Ngoài các yêu cầu về trình độ chuyên môn, Nhà trường ưu tiên tuyển
những người có kinh nghiệm làm...
BỘ Y TẾ
TRƯNG ĐI HC Y THÁI BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2013
Th«ng b¸o tuyÓn dông
Trường Đại học Y Thái Bình thông báo tuyển dụng viên chức Chức danh
Giảng viên bằng hình thức xét tuyển theo các v t việc làm với các yêu cầu
như sau:
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển (Theo Điu 22 Luật viên chức số 58/2010/QH12)
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị
trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết
định vhình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn và số lượng tuyển dụng:
2.1. Tiêu chuẩn chung:
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên phù hợp với chuyên
ngành cần tuyển;
- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ B tiếng Anh, Pháp, Trung;
- Tin học: Tin học văn phòng trình độ B.
2.2. Số lượng cần tuyển và tiêu chuẩn riêng cho từng vị trí việc làm:
TT
Vị trí việc làm cần tuyển
dụng
Số
lượng
Yêu cầu trình độ chuyên môn
1. Giảng viên Bộ môn Nhi 2 BS đa khoa bằng Khá trở lên
2. GV Bộ môn Truyền nhiễm 2 BS đa khoa bằng Khá tr lên, nam giới
3. GV Bộ môn Ngoại ngữ 1 Cử nhân Tiếng Anh bằng Khá trở lên,
nam giới
4. GV BM TC&QLYT 1 Cử nhân YTCC bằng Khá trở lên
5. GV Bộ môn YHGĐ 2 BS đa khoa bằng Khá trở lên
6. GV Bn Dược 2 BS đa khoa/Dược sĩ bằng Khá trở lên
7. GV Bộ môn Mô phôi 2 BS đa khoa bằng Khá trở lên
8. GV Bộ môn Giải phẫu học 2 BS đa khoa bằng Khá trở lên
9. GV Bộ môn PTTH 1 BS đa khoa bằng Khá trở lên, nam giới
10. GV Bộ môn PHCN 1 BS Y hc c truyn bng Khá tr lên, nam gii
11. GV BM Y học cổ truyền 2 BS Y hc c truyn bng Khá tr lên, nam gii
Thông báo tuyển dụng - Trang 2
Thông báo tuyển dụng - Người đăng: Tđh Heavenorders
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông báo tuyển dụng 9 10 555