Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO V/việc huy động lực lượng tham gia Đêm Hoa Đăng

Được đăng lên bởi tranduckhoa.dtntt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ
BCH ĐOÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
***
Số: 109/TB-TĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thị xã Quảng Trị, ngày 26 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
V/việc huy động lực lượng tham gia Đêm Hoa Đăng

Kính gửi:

BCH CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC

Thực hiện Kế hoạch số: 197/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2013 của UBND thị xã
Quảng Trị về việc tổ chức chương trình “Đêm hoa đăng” thường xuyên trên sông Thạch Hãn;
công văn đề nghị phối hợp của Trung tâm VHTN& TDTT thị xã. Nhằm tiếp tục giáo dục truyền
thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho ĐVTN. BTV Thị đoàn thông báo phân công nhiệm
vụ và huy động lực lượng tham gia chương trình “Đêm hoa đăng” như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 18h30’ ngày 31/5/2015 (nhằm ngày 14/4 năm Ất Mùi)
- Địa điểm: Nhà hành lễ, Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn
2. Phân công lực lượng:
- Đoàn cơ sở phường 1 bố trí 10 ĐVTN Nữ trang phục áo dài cầm bảng tên các đơn vị
về tham dự lễ;
- Đoàn cơ sở Phường An Đôn bố trí 10 ĐVTN đảm nhận đốt nến hoa đăng tại Nhà thủy
đình – Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn;
- Đoàn cơ sở Phường 2, 3, xã Hải Lệ mỗi phường, xã bố trí 10 ĐVTN đảm nhận nhiệm
vụ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn và 05 ĐVTN tham dự Lễ dâng hương.
- Đoàn khối CBCC-LLVT huy động 100% đoàn viên tham dự Lễ dâng hương.
3 . Yêu cầu
- Trang phục: Áo Thanh niên Việt Nam, mặc giày hoặc dép có quai hậu
- Các đồng chí Bí thư (Phó bí thư) các cơ sở Đoàn chịu trách nhiệm đôn đốc, cử cán bộ
quản lý, huy động và bố trí lực lượng đơn vị tham gia đúng thời gian, nhiệm vụ, số lượng đã
quy định và có trách nhiệm báo cáo BTV Thị đoàn qua Văn phòng Thị đoàn số lượng ĐVTN
của đơn vị tham gia chương trình Đêm Hoa đăng.
Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ
thị xã. BTV Thị đoàn đề nghị BCH Đoàn các đơn vị báo cáo cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ
quan, đơn vị và huy động lực lượng tham gia./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT VHTT-TDTT (p/hợp)
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THỊ ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)

Nguyễn Thành Luân

...
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
***
Số: 109/TB-TĐ Thị xã Quảng Trị, ngày 26 tháng 5 năm 2015
THÔNG BÁO
V/việc huy động lực lượng tham gia Đêm Hoa Đăng
Kính gửi: BCH CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC
Thực hin Kế hoạch s: 197/KH-UBND ngày 04 tháng 4 m 2013 ca UBND thị
Qung Trvề vic tchc chương trình “Đêm hoa đăng thưng xuyên trên sông Thch Hãn;
công văn đề nghị phi hp ca Trung tâm VHTN& TDTT thị xã. Nhm tiếp tc giáo dục truyn
thng và đo Ung nưc nhnguncho ĐVTN. BTV Th đoàn tng báo phân công nhim
v và huy đng lc ng tham gia chương tnh Đêm hoa đăng như sau:
1. Thi gian, đa đim:
- Thi gian: 18h30
ngày 31/5/2015 (nhằm ngày 14/4 năm Ất Mùi)
- Địa điểm: Nhà hành lễ, Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn
2. Phân công lực lượng:
- Đoàn cơ sở phường 1 bố trí 10 ĐVTN Nữ trang phục áo dài cầm bảng tên các đơn vị
về tham dự lễ;
- Đoàn cơ sở Phường An Đôn bố trí 10 ĐVTN đảm nhận đốt nến hoa đăng tại Nhà thủy
đình – Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn;
- Đoàn cơ sở Phường 2, 3, xã Hải Lệ mỗi phường, xã bố trí 10 ĐVTN đm nhận nhiệm
vụ thhoa đăng tn sông Thạch n và 05 ĐVTN tham dLễ dâng hương.
- Đn khối CBCC-LLVT huy động 100% đoàn viên tham dự Ldâng hương.
3 . Yêu cầu
- Trang phục: Áo Thanh niên Việt Nam, mặc giày hoặc dép có quai hậu
- Các đồng chít (Phó bí thư) các cơ s Đoàn chịu trách nhiệm đôn đốc, ccán bộ
quản lý, huy độngbố trí lực lượng đơn vị tham gia đúng thời gian, nhiệm vụ, slượng đã
quy định và có trách nhiệm báo cáo BTV Thị đoàn qua Văn phòng Thị đoàn số lượng ĐVTN
của đơn vị tham gia chương trình Đêm Hoa đăng.
Đây hoạt động hết sức có ý nghĩa thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ
thị xã. BTV Thị đoàn đề nghị BCH Đoàn các đơn v báo cáo cấp u Đảng, chính quyền,
quan, đơn vị và huy động lực lượng tham gia./.
Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ THỊ ĐOÀN
- Như trên; BÍ THƯ
- TT VHTT-TDTT (p/hợp)
- Lưu. (Đã ký)
Nguyễn Thành Luân
THÔNG BÁO V/việc huy động lực lượng tham gia Đêm Hoa Đăng - Người đăng: tranduckhoa.dtntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO V/việc huy động lực lượng tham gia Đêm Hoa Đăng 9 10 822