Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO về việc đăng ký nội quy lao động

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên cơ quan có thẩm
quyền thông báo
Số..../

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng..... năm.....
THÔNG BÁO
về việc đăng ký nội quy lao động
Kính gửi: (ghi rõ tên đơn vị đăng ký nội quy lao động)
- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.
- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị
định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ.
- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng
7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về
kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm
2003 của Chính phủ.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ đăng ký nội quy lao động của (ghi tên đơn vị), Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, thông báo việc
đăng ký nội quy lao động như sau:
1. Nội quy lao động của (ghi tên đơn vị) đã xây dựng đúng theo quy định của pháp luật.
2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điểm trong nội quy lao động chưa phù hợp với pháp luật (nếu
có thì bổ sung nội dung mục 2 của thông báo) như sau:
STT
Chương
Điều
Trang
Lý do sửa đổi, bổ sung
1
2
........
3. Đề nghị (ghi tên đơn vị) thông báo nội quy lao động đến từng người lao động và niêm yết ở
những nơi cần thiết trong đơn vị.
Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thông báo
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP

...
Tên cơ quan có thẩm
quyền thông báo
Số..../
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng..... năm.....
THÔNG BÁO
về việc đăng ký nội quy lao động
Kính gửi: (ghi rõ tên đơn vị đăng ký nội quy lao động)
- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.
- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất, Nghị
định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ.
- Căn cứ Thông số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động -
Thương binh và hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng
7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiếthướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về
kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm
2003 của Chính phủ.
Sau khi nghiên cứu hồ đăng nội quy lao động của (ghi tên đơn vị), Sở Lao động - Thương
binh hội, Ban Quản khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, thông báo việc
đăng ký nội quy lao động như sau:
1. Nội quy lao động của (ghi tên đơn vị) đã xây dựng đúng theo quy định của pháp luật.
2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điểm trong nội quy lao động chưa phù hợp với pháp luật (nếu
có thì bổ sung nội dung mục 2 của thông báo) như sau:
STT Chương Điều Trang Lý do sửa đổi, bổ sung
1
2
........
3. Đề nghị (ghi tên đơn vị) thông báo nội quy lao động đến từng người lao động và niêm yết ở
những nơi cần thiết trong đơn vị.
Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thông báo
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP
THÔNG BÁO về việc đăng ký nội quy lao động - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO về việc đăng ký nội quy lao động 9 10 519