Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP NHẬP

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP
-------Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------………, ngày …… tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP
NHẬP
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..............................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số
thuế):
Thông báo về việc công ty chấm dứt sự tồn tại do:
(Nội dung này được ghi tương ứng với từng trường hợp)
(1) Đã bị chia thành các công ty sau:
- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................
Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Do ………………………………………………………………… cấp
ngày..........................................
- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................
Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Do …………………………………………………………. cấp
ngày..................................................
(2) Đã bị hợp nhất thành công ty sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................
Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Do ……………………………………………………….. cấp
ngày.....................................................
(3) Đã bị sáp nhập vào công ty sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................
Mã số doanh nghiệp:.............................................................................
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ………….. ………, ngày …… tháng ….. năm …….
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP
NHẬP
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..............................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số
thuế):
Thông báo về việc công ty chấm dứt sự tồn tại do:
(Nội dung này được ghi tương ứng với từng trường hợp)
(1) Đã bị chia thành các công ty sau:
- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................
Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Do ………………………………………………………………… cấp
ngày..........................................
- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................
Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Do …………………………………………………………. cấp
ngày..................................................
(2) Đã bị hợp nhất thành công ty sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................
Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Do ……………………………………………………….. cấp
ngày.....................................................
(3) Đã bị sáp nhập vào công ty sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................
Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Do …………………………………………………………. cấp
ngày..................................................
Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung
thực của nội dung Thông báo này.
Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ………………………
- ………………………
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP NHẬP - Trang 2
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP NHẬP - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP NHẬP 9 10 836