Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO Về việc quy định thời gian lấy mẫu vân tay cho máy chấm công

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên công cty
Số : ……..

.........., ngày …… tháng năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc quy định thời gian lấy mẫu vân tay cho máy chấm công
Để triển khai việc quản lý ngày, giờ công và quản lý chặt chẽ giờ giấc lao động
của viên chức, người lao động, công ty sẽ trang bị máy chấm công bằng vân tay. Bộ
phận Hành chính nhân sự thông báo thời gian, địa điểm lấy mẫu vân tay của nhân viên
cụ thể như sau :
STT

Bộ phận

Thời gian

Địa điểm

Ngày .../.../....
(Thứ ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Việc lấy mẫu vân tay sẽ thực hiện tại bộ phận Hành Chính Nhân Sự. Đề nghị các
Trưởng bộ phận sắp xếp thời gian, bố trí công tác cho tất cả nhân viên có mặt đúng giờ
để việc lấy vân tay được hiệu quả.

GIÁM ĐỐC

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên công cty Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : …….. .........., ngày …… tháng năm 2013
THÔNG BÁO
Về việc quy định thời gian lấy mẫu vân tay cho máy chấm công
Để triển khai việc quản ngày, giờ công quảnchặt chẽ giờ giấc lao động
của viên chức, người lao động, công ty sẽ trang bị máy chấm công bằng vân tay. Bộ
phận Hành chính nhân sự thông báo thời gian, địa điểm lấy mu vân tay của nhân viên
cụ thể như sau :
STT Bộ phận Thời gian Địa điểm
Ngày .../.../....
(Thứ ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Việc lấy mẫu vân tay s thực hiện tại bộ phận Hành Chính Nhân Sự. Đ nghị các
Trưởng bộ phận sắp xếp thời gian, bố trí công tác cho tất cả nn viên có mặt đúng giờ
để việc lấy vân tay được hiệu quả.
GIÁM ĐỐC
THÔNG BÁO Về việc quy định thời gian lấy mẫu vân tay cho máy chấm công - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO Về việc quy định thời gian lấy mẫu vân tay cho máy chấm công 9 10 312