Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo về việc thay đổi GCNKD công ty cổ phần

Được đăng lên bởi Truong Congthanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO THƯƠNG QUẢNG XƯA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2015/TB-GTQX

Quảng Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký
Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa
Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam,
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THƯƠNG QUẢNG
XƯA.
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4000932899.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính
- Ngành, nghề kinh doanh

X

- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một
thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở
lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công
ty cổ phần
- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của
công ty

X

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi
tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STT
Tên ngành
1
Khai thác khí đốt tự nhiên
2
Khai thác quặng sắt
1

Mã ngành
0620
0710

Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.

BM01/HD.TH.03

Lần ban hành: 01/ Ngày hiệu lực:

06/2013

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Khai thác đá, cắt, sỏi, đất sét
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Thoát nước và xử lý nước thải
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Xây dựng công trình công ích
Xây dựng kỹ thuật dân dụng khác

13

Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng

14
15
16

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt
xây dựng khác
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

0722
0810
0899
3600
3700
3900
4100
4210
4220
4290
431 (4311
4312)
432
7110
7120

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ, VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP, TỶ
LỆ VỐN ĐẠI DIỆN
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công
ty:
Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký: 6.300.000.000 đồng (Sáu tỷ, ba trăm triệu đồng
y)
Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 18.300.000.000 đồng (Mười tám tỷ, ba

trăm triệu đồng y)
Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 01 tháng 04 năm 2015.
Hình thức tăng, giảm vốn: Tăng vốn điều lệ công ty từ 6.300.000.000 đồng (Sáu

tỷ, ba trăm triệu đồng y) hiện có trên Giấy Chứng nhận doanh nghiệp số
4000932899, lên 18.3...
CÔNG TY CỔ PHN
GIAO THƯƠNG QUẢNG XƯA
Số: 05/2015/TB-GTQX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
Quảng Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2015
THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký
Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa
Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam,
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THƯƠNG QUẢNG
XƯA.
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4000932899.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)
1
Nội dung đăng ký thay đổi
Đánh dấu
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính
- Ngành, nghề kinh doanh
- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một
thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở
lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công
ty cổ phần
- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của
công ty
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi
tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
STT Tên ngành Mã ngành
1 Khai thác khí đốt tự nhiên 0620
2 Khai thác quặng sắt 0710
1
Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.
BM01/HD.TH.03 Lần ban hành: 01/ Ngày hiệu lực: 06/2013
X
X
Thông báo về việc thay đổi GCNKD công ty cổ phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông báo về việc thay đổi GCNKD công ty cổ phần - Người đăng: Truong Congthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thông báo về việc thay đổi GCNKD công ty cổ phần 9 10 29