Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Được đăng lên bởi colautrang96
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/TB-ĐHCNTT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân sự
Trường Đại học Công nghệ thông tin năm 2014
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo tuyển dụng cán bộ
viên chức công tác tại Trường năm 2014 cho các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc như
sau:
A. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
Theo Thông báo số 24/TB-ĐHCNTT-TCHC của Trường Đại học Công nghệ Thông tin
ngày 19/3/2014
B. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
MÃ
SỐ

Vị trí công
việc

Đơn vị tuyển

Số
lượng

G1

Giảng viên

Bộ môn Anh
văn

01

G2

Giảng viên

Bộ môn Khoa
học & Kỹ
thuật thông tin

05

G3

Giảng viên

Bộ môn ToánLý

02

G4

Trợ giảng/
Giảng viên

Khoa Công
nghệ phần
mềm

02

G5

Trợ giảng/
Giảng viên

Khoa Khoa
học máy tính

03

G6

Giảng viên

Khoa Hệ
thống thông
tin

03

Tiêu chuẩn chuyên môn1

01 giảng viên chuyên ngành
Tiếng Anh.
03 giảng viên có trình độ Tiến
sĩ, 02 giảng viên có trình độ
Thạc sĩ, có khả năng giảng
dạy các môn học Cơ sở hạ
tầng công nghệ thông tin,
Nhập môn lập trình, Lập
trình trên thiết bị di động,
Mạng xã hội.
01 giảng viên Toán trình độ
Tiến sĩ 01 giảng viên Vật lý
trình độ Thạc sĩ trở lên.
02 Trợ giảng/Giảng viên có
khả năng giảng dạy tại bộ
môn Môi trường ảo và phát
triển game.
03 Trợ giảng/Giảng viên có
khả năng tham gia giảng dạy
tại bộ môn Xử lý Ảnh và Thị
giác máy tính, Công nghệ tri
thức và máy học, Xử lý
ngôn ngữ tự nhiên.
03 Trợ giảng/ Giảng viên có
khả năng tham gia giảng dạy
các môn học ở bộ môn

1 Ngoài ra, các ứng viên còn phải đáp ứng các Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ
thông tin tại Thông báo số 24/TB-ĐHCNTT-TCHC ngày 19/3/2014.

Giảng viên

Khoa Kỹ
thuật máy tính

03

G8

Giảng viên

Khoa Mạng
máy tính &
Truyền thông

03

C9

Chuyên
viên

Phòng Công
tác sinh viên

02

C10

Chuyên
viên

Phòng Dữ liệu
& Công nghệ
thông tin

01

C11

Chuyên
viên

Ban Quản lý
cơ sở

02

C12

Chuyên
viên

Thư viện

02

C13

Chuyên
viên

Văn phòng
Đoàn thanh
niên

01

G7

Thương mại điện tử.
Có khả năng giảng dạy môn
học Tương tác người-máy,
Hệ thống thời gian thực,
Phát triển ứng dụng trên
thiết bị di động, Lập trình
hệ thống với Java, Chuyên
đề Hệ thống nhúngrobot,Thiết kế dựa trên vi
xử lý, Tự động hóa thiết kế
vi mạch, Tối ưu hóa dựa
trên FPGA.
Có khả năng giảng dạy các
môn học ngành Mạng máy
tính, An toàn và an ninh
thông tin.
01 Chuyên viên có kinh
nghiệm về công tác sinh viên,
công tác x...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Số: 25/TB-ĐHCNTT-TCHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2014
THÔNG
BÁO
Về việc tuyển dụng nhân s
Trường Đại học Công nghệ thông tin năm 2014
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo tuyển dụng cán bộ
viên chức công tác tại Trường năm 2014 cho các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc như
sau:
A. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
Theo Thông báo số 24/TB-ĐHCNTT-TCHC của Trường Đại học Công nghệ Thông tin
ngày 19/3/2014
B. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
SỐ
Vị trí công
việc
Đơn vị tuyển
Số
lượng
Tiêu chuẩn chuyên môn
1
G1 Giảng viên
Bộ môn Anh
văn
01
01 giảng viên chuyên ngành
Tiếng Anh.
G2 Giảng viên
Bộ môn Khoa
học & Kỹ
thuật thông tin
05
03 giảng viên có trình độ Tiến
sĩ, 02 giảng viên trình độ
Thạc sĩ, khả năng giảng
dạy các môn học sở hạ
tầng công nghệ thông tin,
Nhập môn lập trình, Lập
trình trên thiết bị di động,
Mạng xã hội.
G3 Giảng viên
Bộ môn Toán-
02
01 giảng viên Toán trình độ
Tiến sĩ 01 giảng viên Vật
trình độ Thạc sĩ trở lên.
G4
Trợ giảng/
Giảng viên
Khoa Công
nghệ phần
mềm
02
02 Trợ giảng/Giảng viên có
khả năng giảng dạy tại bộ
môn Môi trường ảo phát
triển game.
G5
Trợ giảng/
Giảng viên
Khoa Khoa
học máy tính
03
03 Trợ giảng/Giảng viên có
khả năng tham gia giảng dạy
tại bộ môn Xử Ảnh Thị
giác máy tính, Công nghệ tri
thức máy học, Xử
ngôn ngữ tự nhiên.
G6 Giảng viên Khoa Hệ
thống thông
tin
03 03 Trợ giảng/ Giảng viên
khả năng tham gia giảng dạy
các môn học bộ môn
1 Ngoài ra, các ứng viên còn phải đáp ứng các Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ
thông n tại Thông báo số 24/TB-ĐHCNTT-TCHC ngày 19/3/2014.
Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự - Người đăng: colautrang96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự 9 10 602