Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm nghiệp vụ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
<TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NGHIỆP
VỤ>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

---------Số:

……., ngày tháng năm

THÔNG BÁO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ
<Tên phần mềm dự kiến>
I. HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT:
1. Mô tả sơ lược nghiệp vụ và phần mềm nghiệp vụ hiện tại (nếu có).
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Mô tả chức năng của phần mềm nghiệp vụ hiện tại (nếu có)
a) Mô tả phần mềm nghiệp vụ hiện tại
b) Hạn chế của phần mềm nghiệp vụ hiện tại
2. Sự cần thiết phát triển phần mềm nghiệp vụ
II. CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Tên phần mềm nghiệp vụ
2. Mục tiêu của phần mềm nghiệp vụ
3. Phạm vi dự kiến triển khai
4. Các nội dung cơ bản cần thực hiện
5. Hiệu quả dự kiến mang lại
6. Dự kiến tiến độ thực hiện
7. Đề xuất tổ chức thực hiện
7.1. Đơn vị chủ trì công nghệ thông tin.
7.2. Các đơn vị phối hợp.
8. Kiến nghị, đề xuất khác.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

...
NGÂN HÀNG NHÀ N CƯỚ
VI T NAM
<TÊN N V CH TRÌ NGHI PĐƠ
V >
----------
C NG HÒA X H I CH NGH A VI T NAM Ã Ĩ
c l p - T do - H nh phúc Độ
---------------
S : ……., ng y tháng n mà ă
THÔNG BÁO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ
<Tên phần mềm dự kiến>
I. HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT:
1. Mô tả sơ lược nghiệp vụ và phần mềm nghiệp vụ hiện tại (nếu có).
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Mô tả chức năng của phần mềm nghiệp vụ hiện tại (nếu có)
a) Mô tả phần mềm nghiệp vụ hiện tại
b) Hạn chế của phần mềm nghiệp vụ hiện tại
2. Sự cần thiết phát triển phần mềm nghiệp vụ
II. CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Tên phần mềm nghiệp vụ
2. Mục tiêu của phần mềm nghiệp vụ
3. Phạm vi dự kiến triển khai
4. Các nội dung cơ bản cần thực hiện
5. Hiệu quả dự kiến mang lại
6. Dự kiến tiến độ thực hiện
7. Đề xuất tổ chức thực hiện
7.1. Đơn vị chủ trì công nghệ thông tin.
7.2. Các đơn vị phối hợp.
8. Kiến nghị, đề xuất khác.
TH TR NG N V ƯỞ ĐƠ
Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm nghiệp vụ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm nghiệp vụ 9 10 450