Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi:..................................................
Phòng đăng ký kinh doanh:...........................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................
..............................................là......................................................................................................
về việc:..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Phòng đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ, lý do và
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được
tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

.........., ngày.........tháng.........năm..........
TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Nơi nhận
- Như trên
- Lưu

...
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………………..
THÔNG BÁO
YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi:..................................................
Phòng đăng ký kinh doanh:...........................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................
..............................................là......................................................................................................
về việc:..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Phòng đăng kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ, do
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồsửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được
tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.
.........., ngày.........tháng.........năm..........
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Nơi nhận
- Như trên
- Lưu
THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 9 10 955