Ktl-icon-tai-lieu

THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Mẫu số 22B-HSB

BHXH TỈNH, TP .................
THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN
Quý .......... Năm ........

Tiêu thức

Tổng số
Tổng thời
Số ngày
lượt người
gian đóng Tiền lương hưởng trợ
hưởng trợ Tuổi hưởng BHXH để tính trợ cấp bình
cấp
trợ cấp bình bình quân cấp bình quân một Tổng số tiền
(người) quân (năm) (năm)
quân (đ) lượt người trợ cấp (đ)
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

1
I. Tổng số
II. Thống kê theo:
1. Nơi làm việc:
a. HCSN, đoàn thể
b. Doanh nghiệp Nhà nước
c. Doanh nghiệp tư nhân,
HTX…
d. Liên doanh, VP nước ngoài
2. Độ tuổi:
a. Từ 20 tuổi trở xuống
b. Từ trên 20 tuổi đến đủ 30
tuổi
c. Từ trên 30 tuổi đến đủ 40
tuổi
d. Từ trên 40 tuổi đến đủ 50
tuổi
e. Từ trên 50 tuổi đến đủ 60
tuổi
g. Trên 60 tuổi
3. Chế độ:
a. Khám thai
b. Sảythai, nạo thai, thai chết
lưu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

c. Sinh con, nuôi con nuôi
d. Thực hiện biện pháp tranh
thai

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ
BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ....tháng .....năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

...
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP .................
Mẫu số 22B-HSB
THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN
Quý .......... Năm ........
Tiêu thức
Tổng số
lượt người
hưởng trợ
cấp
(người)
Tuổi hưởng
trợ cấp bình
quân (năm)
Tổng thời
gian đóng
BHXH
bình quân
(năm)
Tiền lương
để tính trợ
cấp bình
quân (đ)
Số ngày
hưởng trợ
cấp bình
quân một
lượt người
Tổng số tiền
trợ cấp (đ)
Nam Nữ Nam N Nam Nữ Nam N Nam Nữ Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Tổng số
II. Thống kê theo:
1. Nơi làm việc:
a. HCSN, đoàn thể
b. Doanh nghiệp Nhà nước
c. Doanh nghiệp tư nhân,
HTX…
d. Liên doanh, VP nước ngoài
2. Độ tuổi:
a. Từ 20 tuổi trở xuống
b. Từ trên 20 tuổi đến đủ 30
tuổi
c. Từ trên 30 tuổi đến đủ 40
tuổi
d. Từ trên 40 tuổi đến đủ 50
tuổi
e. Từ trên 50 tuổi đến đủ 60
tuổi
g. Trên 60 tuổi
3. Chế độ:
a. Khám thai
b. Sảythai, nạo thai, thai chết
lưu
THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN - Trang 2
THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN 9 10 511