Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê SL

Được đăng lên bởi mailqd2011
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CẦU GIẤY
CĐCS TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Năm học 2013– 2014
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. Tình hình đội ngũ CB,GV,NV của cơ sở
- Tổng số CBGV-NV trong đơn vị: 10 Nữ: 90
+ Số CBGV-NV biên chế, HĐ quận : 93 Nữ: 90
+ Số CBGV-NV ngoài biên chế (HĐ trường): 06 Nữ: 02
- Tổng số CBGV-NV được đóng BHXH,BHYT: 93 Nữ: 90
- Trình độ chuyên môn (chỉ tính đối tượng là CBGV đã có bằng cấp)
Trình độ chính
trị

Trình độ chuyên môn
Tổng số
CBGV

107

Nữ

91

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

7

Trên chuẩn

Số
lượng

63

Tỷ lệ

70

Đạt chuẩn
(gồm cả trên
chuẩn)

Số
lượng

93

Trung
cấp

Cử
nhân,
cao cấp

2

1

Tỷ lệ

100%

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị (đang đi học)
- Số CBGV đang đi học Trung cấp : 0 Người
- Số CBGV đang đi học Cao đẳng : 0 Người
- Số CBGV đang đi học Đại học : 0 Người
- Số CBGV đang đi học Thạc sĩ : 01 Người
- Số CBGV đang đi học Tiến sĩ : 0 Người
- Số CBGV đang đi học Ngoại ngữ, tin học : 0 Người
- Số CB,GV đang đi học Quản lý Giáo dục : 02 Người
- Số CBGV-NV đi học Trung cấp chính trị : 01 Người
- Số CBGV-NV đi học Cử nhân chính trị : 01 Người
3. Công tác tuyên truyền giáo dục :
- Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước đã được tổ chức học tập:
+ Nghị quyết về tình hình Biển Đông với số buổi là: 02, Số người tham dự là: 220
+ Tình hình kinh tế Hà Nội 2013 với số buổi là: 01, Số người tham dự là: 92
+ Nghe thời sự biển đảo với số buổi là: 01, Số người tham dự là: 80
- Từ đầu năm đến nay đã tổ chức những ngày kỷ niệm 20/10, 20/11, 08/03 hình thức
tổ chức mít-tinh chào mừng, giao lưu văn nghệ, trò chơi có thưởng.
4. Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao
4.1. Các nội dung hoạt động của cơ sở: câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, văn nghệ.
- Số người tham gia: 50
4.2.Tham gia các hoạt động của Phường, Ngành, Quận, Thành:
- Thể thao :
+ Nội dung: Thi bóng bàn, cầu lông

+ Đạt giải: Giải nhất cầu lông cấp Quận, giải nhì bóng bàn cấp Quận, giải khuyến
khích cầu lông cấp Quận
5. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng viên : 30/ 86 CBGV (35 %)
- Số đảng viên được kết nạp trong năm học: 02 người (trong đó nữ: 01)
- Số CBGV-NV được giới thiệu đối tượng Đảng: 05
II. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA
NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Số CBGV-NV được nâng lương, xét hết tập sự:
- Số CBGV-NV được nâng lương trong 6 tháng cuối năm 2013: 15 người
- Số CBGV-NV được xét hết tập sự trong 6 tháng...

 !"#$%"&'(!()
*+*
,+-./0/1
23(456789567:
;.<=>?@.A
7;B'((B'(CD'EFAGGHIJKL
 !"#$!%#
&'()*+,-./012!%3$!%#
&'4)()*+,-5/678!#9$!#:
6;+</=/./!%3$!%#
>,?+,1@*AB5+,CD,)6;E4F+<(G+HI8
M'EKN
A
O
PB'(C(QRS'3T'
PB'(C(U'(
VPW
DX'
KY
(&
KY
PS'(QZ'
&V(QZ'
[E\3]VPS'
(QZ'^
PQ'E
_!
`
'(a'G
I%_!
N
bc'E
de
N
bc'E
de
"#J %" J 93 J# %3 "##K : "
5;A\D$bf'E'a'EI%VPB'(C(QRS'3T'G(U'(VPW[CI'ECD(4^
'L),M+1+HI!#67)
'L),M+LN!#67)
'L),M+O),M+!#67)
'L),M+,O+P!#"67)
'L),M+)-P!#67)
'L),M+O)$.),M+!#67)
'.L),M+Q1RES)TUV+!#:67)
'),M+1+HI+,D, !#"67)
'),M+W,X+,D, !#"67)
8;T'EVgVQRS'VPQRh'EDg%$ij
, 01@-.,C, +YLR4,46Z+F6;++,[+,M+2I!
&, 01@-\>,,>,)]BZ)(1)E4!#:.'67),LAU^E4!::#
&>,,>,_),-/4?):#"3Z)(1)E4!#".'67),LAU^E4!%:
&,`,7)^()]RZ)(1)E4!#".'67),LAU^E4!a#
bc1dA-L@F+,[+,$4@_e)fA:#g"#.:#g"".#ag#3,>,,[+
+,[+AD),+,4Ab.)LE61d,f.h+,)+<,6ij
:;(I3EDIg(%&VC'EEDI%bQk2'(lIGk2''E(eV(mV(I%
kj"jT+?)U1,O?+YL+i!+X1EO+(?(<(4.+c1EB.d,fj
'67),LA)L!l#
kj:j,LA)L+T+,O?+YLm,67.4,.Q12.,4,!
- Thể thao :
&?)U1!,)(<(4.+c1EB
Thống kê SL - Trang 2
Thống kê SL - Người đăng: mailqd2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thống kê SL 9 10 640