Ktl-icon-tai-lieu

thống kê tình hình tài chính

Được đăng lên bởi nonghuongpgdtn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỐNG KÊ PCGDMN T5T

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Năm: 2015

Biểu số 4
Tên đơn vị: Huyện Thông Nông/Cao Bằng
TT

Nội dung

(a)
1

(b)

ĐVT
©

Tổng số
(d)

Chia ra theo các năm

Ghi chú

2011

2012

2013

2014

2015

(đ)

(e)

(g)

(h)

(i)

(k)

Tổng chi cho Giáo dục mầm non

Tr.đg

76,980.99

6,904.30

15,940.02

14,099.51

21,866.73

18,170.44

Trong đó: - Ngân sách thường xuyên

Tr.đg

62,396.01

6,876.00

7,673.22

14,064.83

16,121.65

17,660.32

- Ngân sách đầu tư

Tr.đg

0.00

- Ngân sách từ nguồn Chương trình mục tiêu, dự án

Tr.đg

399.50

- Từ nguồn xã hội hóa

Tr.đg

77.95

4.00

24.27

2.48

10.80

36.40

(%)

16.28

15.00

15.00

16.00

17.40

18.00

5.03

5.50

10.33

11.00

11.25

200.00

400.00

1,090.00

382.86

399.50

2

Tỷ lệ chi hoạt động chuyên môn GDMN trong NSTX

3

Định mức chi thường xuyên cho trẻ 5 tuổi theo 239 (B. quân)

Tr.đg

8.62

4

Chi đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng

Tr.đg

2,072.86

5

Mua thiết bị tối thiểu và thiết bị nội thất dùng chung

Tr.đg

2,351.46

96.50

14.18

8.93

231.85

2,000.00

6

Chi thực hiện chính sách cho trẻ em

Tr.đg

605.06

0.00

174.69

110.61

141.30

178.46

Trong đó: - Hỗ trợ chi phí học tập

Tr.đg

94.22

77.49

6.93

6.30

3.50

- Hỗ trợ ăn trưa

Tr.đg

510.84

97.20

103.68

135.00

174.96

- Hỗ trợ theo chính sách khác của TƯ, địa phương

Tr.đg

0.00

Chi thực hiện chính sách cho giáo viên mầm non

Tr.đg

777.00

10.80

13.50

13.50

16.20

723.00

Trong đó: - Hỗ trợ giáo viên hợp đồng lao động công lập

Tr.đg

777.00

10.80

13.50

13.50

16.20

723.00

7

- Hỗ trợ giáo viên dân lập

Tr.đg

- Hỗ trợ giáo viên tư thục

Tr.đg

- Giải thích biểu 4 : Các mục 2, 3, tại cột (d) là số bình quân, không phải số tổng.

NGƯỜI LẬP BẢNG

Thông Nông, ngày 15 tháng 10 năm 2015
TRƯỞNG BAN

1

Nông Thị Hương

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Vương Văn Thuận

2

THỐNG KÊ PCGDMN T5T

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Năm: 2015

Biểu số 4
Tên đơn vị: Xã Đa Thông/Huyện Thông Nông/Cao Bằng
TT

Nội dung

(a)
1

(b)

ĐVT
©

Tổng số
(d)

Chia ra theo các năm

Ghi chú

2011

2012

2013

2014

2015

(đ)

(e)

(g)

(h)

(i)

(k)

Tổng chi cho Giáo dục mầm non

Tr.đg

8,518.29

975.26

973.44

1,653.17

2,691.58

2,224.84

Trong đó: - Ngân sách thường xuyên

Tr.đg

7,592.96

972.76

949.17

1,648.21

1,870.86

2,151.96

- Ngân sách đầu tư

Tr.đg

0.00

- Ngân sách từ nguồn Chương trình mục tiêu, dự án

Tr.đg

799.00

- Từ nguồn xã hội hóa

Tr.đg

126.33

2.50

24.27

4.96

21.72

72.88

(%)

15.00

15.00

15.00

15.0...
1
THỐNG KÊ PCGDMN T5T
Biểu số 4
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Năm: 2015
Tên đơn vị: Huyện Thông Nông/Cao Bằng
TT Nội dung ĐVT Tổng số Chia ra theo các năm Ghi chú
2011 2012 2013 2014 2015
(a) (b) © (d) (đ) (e) (g) (h) (i) (k)
1 Tổng chi cho Giáo dục mầm non Tr.đg 76,980.99 6,904.30 15,940.02 14,099.51 21,866.73 18,170.44
Trong đó: - Ngân sách thường xuyên Tr.đg 62,396.01 6,876.00 7,673.22 14,064.83 16,121.65 17,660.32
- Ngân sách đầu tư Tr.đg 0.00
- Ngân sách từ nguồn Chương trình mục tiêu, dự án Tr.đg 399.50 399.50
- Từ nguồn xã hội hóa Tr.đg 77.95 4.00 24.27 2.48 10.80 36.40
2 Tỷ lệ chi hoạt động chuyên môn GDMN trong NSTX (%) 16.28 15.00 15.00 16.00 17.40 18.00
3 Định mức chi thường xuyên cho trẻ 5 tuổi theo 239 (B. quân) Tr.đg 8.62 5.03 5.50 10.33 11.00 11.25
4 Chi đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng Tr.đg 2,072.86 200.00 400.00 1,090.00 382.86
5 Mua thiết bị tối thiểu và thiết bị nội thất dùng chung Tr.đg 2,351.46 96.50 14.18 8.93 231.85 2,000.00
6 Chi thực hiện chính sách cho trẻ em Tr.đg 605.06 0.00 174.69 110.61 141.30 178.46
Trong đó: - Hỗ trợ chi phí học tập Tr.đg 94.22 77.49 6.93 6.30 3.50
- Hỗ trợ ăn trưa Tr.đg 510.84 97.20 103.68 135.00 174.96
- Hỗ trợ theo chính sách khác của TƯ, địa phương Tr.đg 0.00
7 Chi thực hiện chính sách cho giáo viên mầm non Tr.đg 777.00 10.80 13.50 13.50 16.20 723.00
Trong đó: - Hỗ trợ giáo viên hợp đồng lao động công lập Tr.đg 777.00 10.80 13.50 13.50 16.20 723.00
- Hỗ trợ giáo viên dân lập Tr.đg
- Hỗ trợ giáo viên tư thục Tr.đg
- Giải thích biểu 4 : Các mục 2, 3, tại cột (d) là số bình quân, không phải số tổng.
NGƯỜI LẬP BẢNG
Thông Nông, ngày 15 tháng 10 năm 2015
TRƯỞNG BAN
thống kê tình hình tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thống kê tình hình tài chính - Người đăng: nonghuongpgdtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
thống kê tình hình tài chính 9 10 493