Ktl-icon-tai-lieu

Thông sô thông tư vật liệu nổ

Được đăng lên bởi Cường Anny
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƢ
Quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp
đƣợc phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Căn cứ Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công
cụ hỗ trợ;
Căn cứ Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12 tháng 7 năm 2013 bổ
sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của
Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23
tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục vật liệu công nghiệp được
phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tƣ này ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp đƣợc phép
sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam (gọi tắt là Danh mục VLNCN)
theo quy định tại khoản 6, Điều 3 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4
năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp (tại Phụ lục I kèm theo
Thông tư này); quy định trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung sản phẩm vật liệu nổ
công nghiệp mới để đƣa vào Danh mục VLNCN.
2. Các loại vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu chuyên dùng cho lĩnh vực
thăm dò, khai thác dầu khí không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tƣ này.

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
Thông tƣ này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động
nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Danh mục VLNCN
1. Các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) hiện đang đƣợc nhập
khẩu, sản xuất và sử dụng tại Việt Nam theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BCN
ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Bộ Công Nghiệp về việc ban hành Danh mục vật
liệu nổ công nghiệp đƣợc phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam và các Quyết
định cho phép sản xuất, nhập khẩu của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng (trƣớc đây
là Bộ Công nghiệp) tiếp tục đƣợc đƣa vào Danh mục VLNCN ban hành kèm
theo Thông tƣ này.
2. Sản phẩm vật ...
BỘ CÔNG THƢƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 45/2013/TT-BCT
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013
THÔNG TƢ
Quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp
đƣợc phép sản xuất, kinh doanh sử dụng tại Việt Nam
Căn cứ Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 m 2011 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công
cụ hỗ trợ;
Căn cứ Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12 tháng 7 năm 2013 bổ
sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của
Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23
tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục vật liệu công nghiệp được
phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông này ban hành Danh mục vật liệu nổ ng nghiệp đƣợc phép
sản xuất, kinh doanh sử dụng tại Việt Nam (gọi tắt là Danh mục VLNCN)
theo quy định tại khoản 6, Điều 3 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4
năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp (tại Phụ lục I kèm theo
Thông này); quy định trình tự, thủ tục đăng bổ sung sản phẩm vật liệu nổ
công nghiệp mới để đƣa vào Danh mục VLNCN.
2. Các loại vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu chuyên dùng cho lĩnh vực
thăm dò, khai thác dầu khí không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tƣ này.
Thông sô thông tư vật liệu nổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông sô thông tư vật liệu nổ - Người đăng: Cường Anny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thông sô thông tư vật liệu nổ 9 10 297