Ktl-icon-tai-lieu

Thông Tin Đào Tạo Tiến Sĩ

Được đăng lên bởi Giakhai
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
Số: 09/2009/TT-BGDðT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế thực hiện công khai
ñối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 178/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2008/Nð-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và ðào tạo;
Căn cứ Nghị ñịnh số 71/1998/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban
hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt ñộng của cơ quan;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy
ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và
tài chính ñối với sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ
tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách nhà nước, các ñơn
vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án ñầu tư xây dựng
cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn
từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp của nhân dân;
Xét ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,
THÔNG TƯ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thực hiện công khai ñối với
cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
ðiều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các
ñơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo, Giám ñốc sở giáo dục và ñào tạo,
Thủ trưởng cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; UBVHGD-TTNNð của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; Website Bộ GD&ðT;
- Kiểm toán Nhà nước; Như ðiều 3; Công báo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHTC.

1

KT. BỘ...
1
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
S: 09/2009/TT-BGDðT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
ðộc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 07 tháng 5 năm 2009
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế thc hin công khai
ñối vi cơ s giáo dc ca h thng giáo dc quc dân
B TRƯNG B GIÁO DCðÀO TO
Căn c Lut Giáo dc ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn c Lut Phòng, chng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn c Ngh ñịnh s 178/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 ca Chính ph
quy ñịnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B, cơ quan ngang B;
Căn c Ngh ñịnh s 32/2008/Nð-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 ca Chính ph quy
ñịnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Giáo dc và ðào to;
Căn c Ngh ñịnh s 71/1998/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 ca Chính ph ban
hành quy chế thc hin dân ch trong hot ñộng ca cơ quan;
Căn c Ngh ñịnh s 43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 ca Chính ph quy
ñịnh quyn t ch, t chu trách nhim v thc hin nhim v, t chc b máy, biên chế
tài chính ñối vi s nghip công lp;
Căn c Ngh ñịnh s 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 ca Chính ph v
chính sách khuyến khích hi a ñối vi c hot ñộng trong lĩnh vc giáo dc, dy
ngh, y tế, văn hóa, th thao, môi trường;
Căn c Quyết ñịnh s 192/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 ca Th
tướng Chính ph v quy chế công khai tài chính ñối vi các cp ngânch nhà nưc, các ñơn
v d tn ngânch,c t chc ñưc ngânch nhà nước h tr, các d án ñầu tư xây dng
cơ bn s dng vn ngân sách nhà nước, các doanh nghip nhà nưc, các qu ngun
t ngân sách nhà nước và các qu có ngun t các khon ñóng góp ca nhân dân;
Xét ñ ngh ca V trưởng V Kế hoch-Tài chính,
THÔNG TƯ:
ðiu 1. Ban hành m theo Thông tư này Quy chế thc hin công khai ñối vi
cơ s giáo dc ca h thng giáo dc quc dân.
ðiu 2. Thông tư này có hiu lc thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành.
ðiu 3. Chánh Văn phòng, V trưởng V Kế hoch-Tài chính, Th trưởng các
ñơn v liên quan thuc B Giáo dc ðào to, Giám ñốc s giáo dc ñào to,
Th trưởng cơ s giáo dc ca h thng giáo dc quc dân chu trách nhim thi hành
Thông tư này./.
Nơi nhn:
- Văn phòng Ch tch nước; Văn phòng Chính ph;
- Văn phòng Quc hi; UBVHGD-TTNNð ca Quc hi;
- Ban Tuyên giáo TW; Các B, cơ quan ngang B;
- Cc Kim tra văn bn QPPL (B Tư pháp);
- Website Chính ph; Website B GD&ðT;
- Kim toán Nhà nước; Như ðiu 3; Công báo;
- Lưu: VT, V PC, V KHTC.
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG THƯNG TRC
(ñã ký)
Bành Tiến Long
Thông Tin Đào Tạo Tiến Sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông Tin Đào Tạo Tiến Sĩ - Người đăng: Giakhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Thông Tin Đào Tạo Tiến Sĩ 9 10 0