Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu N5B/M

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)
(kèm theo công văn số.............ngày...../.../...
của.............................) (2)

Ảnh
(3)

1.Họ và tên (viết chữ hoa):................................................................................
2.Sinh ngày.......tháng......năm..............
4.Quốc tịch gốc:..............................

3.Giới tính: nam 

nữ 

Quốc tịch hiện nay:...................................

5.Tôn giáo:........................................................ 6.Nghề nghiệp:........................
7.Chức vụ:.......................................................................................................
8.Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:
loai (4):......................................................................................................
cơ quan cấp:........................................................ có giá trị đến ngày:................
9.Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:
-Địa chỉ cư trú:.................................................................................................
-Nơi làm việc:...................................................................................................
10.Nhập cảnh Việt Nam ngày.......... với mục đích.................................................
......................................................................................................................
11.Đã được chứng nhận tạm trú đến ngày:
12.Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam:
-Địa chỉ tạm trú:...............................................................................................
-Làm việc với cơ quan/tổ chức:...........................................................................
Địa chỉ.............................................................................................................
13.Đề nghị cấp thẻ tạm trú:
-Thời hạn từ ngày:............................................ đến ngày:.................................
-Địa chỉ tạm trú:...............................................................................................

-Mục đích tạm trú (5):.......................................................................................
+Làm việc với cơ quan/tổ chức:..........................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................
+Sống cùng ông/bà:.....................
M u N5B/M
THÔNG TIN V NG I N C NGOÀI ƯỜ ƯỚ
NGH C P TH T M TRÚĐỀ (1)
(kèm theo công v n s .............ngày...../.../...ă
c a.............................) (2)
nh
(3)
1.H và tên (vi t ch hoa):................................................................................ ế
2.Sinh ngày.......tháng......n m..............ă 3.Gi i tính: nam ! n !
4.Qu c t ch g c:.............................. Qu c t ch hi n nay:...................................
5.Tôn giáo:........................................................ 6.Ngh nghi p:........................
7.Ch c v :.......................................................................................................
8.H chi u/gi y t có giá tr thay h chi u s : ế ế
loai (4):......................................................................................................
c quan c p:........................................................ có giá tr n ngày:................ơ đế
9. a ch c trú, n i làm vi c n c ngoài tr c khi nh p c nh Vi t Nam:Đị ư ơ ướ ư
- a ch c trú:.................................................................................................Đ ư
-N i làm vi c:...................................................................................................ơ
10.Nh p c nh Vi t Nam ngày.......... v i m c ích................................................. đ
......................................................................................................................
11. ã c ch ng nh n t m trú n ngày:Đ đượ đế
12. a ch ang t m trú và làm vi c Vi t Nam:Đị đ
- a ch t m trú:...............................................................................................Đị
-Làm vi c v i c quan/t ch c:........................................................................... ơ
a ch .............................................................................................................Đị
13. ngh c p th t m trú:Đề
-Th i h n t ngày:............................................ n ngày:................................. đế
- a ch t m trú:...............................................................................................Đị
Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú - Trang 2
Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú 9 10 866