Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư

Được đăng lên bởi hacui
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 219/2013/TT- BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6
năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số
21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị
gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng
như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu
thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và
nơi nộp thuế giá trị gia tăng.
Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng
cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa,
dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu
thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.
Điều 3. Người nộp thuế
Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng
hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình

2

thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá
nhân nhập khẩu hàng hoá, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau
đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:
1. Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo
Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh
nghiệp), Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác;
2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ
chức sự nghiệp và các tổ chức khác;
3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham
gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 219/2013/TT- BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6
năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế số
21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
n cứ Nghđnh số 209/2013/-CP ngày 18 tháng 12 m 2013 của
Chính phquy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu Lut Thuế giá tr
gia ng;
n cứ Nghđnh số 118/2008/-CP ngày 27 tháng 11 m 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhim vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chc của Bộ
i chính;
Theo đ ngh của Tổng cc trưng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng B Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng
như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu
thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và
nơi nộp thuế giá trị gia tăng.
Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hoá, dịch vụ dùng
cho sản xuất, kinh doanh và tiêu ng Việt Nam (bao gồm c hàng hóa,
dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu
thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.
Điều 3. Người nộp thuế
Người nộp thuế GTGT tổ chức, nhân sản xuất, kinh doanh hàng
hoá, dịch vchịu thuế GTGT Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình
Thông tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư - Người đăng: hacui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Thông tư 9 10 999