Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư

Được đăng lên bởi Hùng Anh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM

BO NGOAI CIAO

DQc lap - Ty do - 113nh phtic
S6: (D3- /2009/ TT-BNG

Ha N0i, ng1/2y09thang -1---nâm 2009
B6 GI , 0 DV0 VA OA° TAO

w2.:.
_ Gl e, fpr vat./

v4.04 Ilit)

f	

At.h. Or
?Ca c-O- N A

THONG

Htrerng din dich Qu &
i hieu, ten cac co' quan, dun vi ye chirc danh
	 dao, can bQ cong chit trong he thOng benh chinh nhã ntro'c
sang ti il ng Anh de giao dich doi ngoai

Can cir Nghl dinh s6 178/2007/ND-CP ngay 03 thang, 12 dam 2007 cita Chinh phi
quy dinh chirc thug, nhiem vu, quyen han va co cau to chirc dm BO, co quan
ngang BO;
Can cir Nghl dinh s6 15/2008/ND-CP ngay 04 thang 02 ram 2008 cita
Chinh phi quy dinh chirc Wang, nhiem vu, quyén han va co cau to chirc dm BO
Ngoai giao;
Sau khi th6ng that y kien veil BO NOi vu, BO Ngoai giao hue rng dan dich
Quachi'eu, ten cac co quan, don vi va chive danh lath dao, can bO deg chirc trong
he dieing hanh chinh nha ntróc sang tiling Anh de giao dich doi ngoai.
Dieu 1. Pliant vi ve n(ii dung dich sang tiling Anh

Trong ThOng to nay Qthfic hieu, ten co quan va chirc danh trong he thong
hanh chinh nha rank cap trung ucmg dugc dich day di sang tiling Anh; ten oh cac
don vi thuOc co quan ve UST ban Nhan dan cac cap dugc dich phan danh tir chung.
Ban hanh kern theo ThOng to nay " Phu luc dich Quac hieu, ten cac co
quan, don vi va chirc danhlanh dao, can bO cOng chitc trong he thOng hanh chinh
nha nuOc sang tiling Anh de giao dich den ngoai ".
3. Ten viat tat theo chit cai tiling Anh cia Ode BO (vi du: BO Ngoai giao la
MOFA, BO KO hoach va Dau to la MPI ), co quan ngang BO, co quan thuOc
Chinh phi doge dich tren co so thgc to cac co quan da sir dung trong cac van ban
dOi ngoai.

4. Cac BO, cu quan ngang Bo, ca quan thuOc Chinh phti, UY ban nhan dan
cac tinh, thanh phO true thuOc Trung uong dich ten day dir cua cac dan vi, to chirc
true thuOc, cac chirc danh chu g dugc dich trong phu luc ThOng to nay sang tieng
Anh va lap thanh van ban de sir dung &Si ngoai.
Dieu 2. T6 chfrc dive hien
- ThOng to nay co hieu lue sau 45 ngay ke tir ngay clang COng bao.
ThOng to nay dugc dang tren Website	

A

BO Ngoai giao de tra ciru.

Trong qua trinh thuc hien, nett co vuOng mac cac cu quan, don vi lien quan
lien he vai Trung tam Bien phien dich QuOc gia BO Ngoai giao de tham Mid° ye
each dich cu theft__

KT. BO TRU'ONG
THU TRVONG

Nei nhtin:
Thu tuerng Chinh phi) (de bão cão)
PTT, BTNG Phan) Gia	
(d6 ()do cdo),
Cdc BO, Ca quan ngang BO, Ca quan thut)c CP,
UBND tinh, thanh phO trtrc thuOc Trung ucmg...
BO NGOAI CIAO
CQNG
HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM
DQc lap
- Ty do - 113nh phtic
S6: (D3-
/2009/ TT-BNG
Ha
N0i, ng1/2y09thang -1---nâm 2009
B6
GI
,
0 DV0
VA
OA°
TAO
w2.:.
G
l
e, fpr
vat./
_
f
v4.04 Ilit)
At.h.
O
r
Htrerng din dich Qu
i
& hieu, ten cac co' quan, dun vi
y
e chirc danh
?Ca
c
-
O
-
N
A
dao, can
bQ
cong chit trong he thOng benh chinh nhã ntro'c
sang ti
l
ing Anh de giao dich doi ngoai
Can cir Nghl dinh
s6
178/2007/ND-CP ngay 03 thang
,
12 dam 2007 cita Chinh phi
quy dinh chirc thug, nhiem vu, quyen han va co cau to chirc dm BO, co quan
ngang BO;
Can cir Nghl dinh s6 15/2008/ND-CP ngay 04 thang 02 ram 2008 cita
Chinh phi quy dinh chirc Wang, nhiem vu, quyén han va co cau
to
chirc dm BO
Ngoai giao;
Sau khi th6ng that y kien veil BO NOi vu, BO Ngoai giao hue
r
ng dan dich
Quachi'eu, ten cac co quan, don vi va chive danh lath dao, can bO deg chirc trong
he dieing hanh chinh nha ntróc sang tiling Anh de giao dich doi ngoai.
Dieu 1.
Pliant vi ve n(ii
dung
dich
sang tiling Anh
Trong ThOng to nay Qth
f
ic hieu, ten co quan va chirc danh trong he thong
hanh chinh nha rank cap trung ucmg dugc dich day di sang tiling Anh; ten oh cac
don vi thuOc co quan ve UST ban Nhan dan cac cap dugc dich phan danh tir chung.
Ban hanh kern theo ThOng to nay " Phu luc dich Quac hieu, ten cac
co
quan, don vi va chirc danhlanh dao, can bO cOng chitc trong he thOng hanh chinh
nha nuOc sang tiling Anh de giao dich den ngoai ".
3. Ten viat tat theo chit cai tiling Anh cia Ode BO (vi du: BO Ngoai giao la
MOFA,
BO
KO hoach va Dau to la MPI ), co quan ngang BO, co quan thuOc
Chinh phi doge dich tren co so thgc to cac co quan da sir dung trong cac van ban
dOi ngoai.
THONG
Thông tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư - Người đăng: Hùng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thông tư 9 10 692