Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 082013TTBTHÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
/BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05
năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục; Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13
Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ biên bản họp của Hội đồng thẩm định chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành
Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngày 25 tháng 1 năm 2013;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối
không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành
Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ gồm:
1. Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
các ngành khoa học xã hội - nhân văn;
2. Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2013. Thông tư này thay thế
Quyết định số 33/2004/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành chương trình môn Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc
chuyên ngành Triết học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
thuộc Bộ Giáo dục và...
/BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 08/2013/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013
THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05
năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục; Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13
Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ biên bản họp của Hội đồng thẩm định chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành
Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngày 25 tháng 1 năm 2013;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối
không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành
Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ gồm:
1. Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
các ngành khoa học xã hội - nhân văn;
2. Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2013. Thông tư này thay thế
Quyết định số 33/2004/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành chương trình môn Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc
chuyên ngành Triết học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học
được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục K.tr.VBQPPL);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận;
- Như điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga
1
Thông tư 082013TTBTHÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ - Trang 2
Thông tư 082013TTBTHÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông tư 082013TTBTHÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ 9 10 689