Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ NỘI VỤ
_________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Số: 08/2010/TT-BNV

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2010
THÔNG TƯ
Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội
________________
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại
công văn số 2522/LĐTBXH-BTXH ngày 26 tháng 7 năm 2010 về việc ban
hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội;
Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác
xã hội, cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã
hội, bao gồm:
1. Công tác xã hội viên chính

- Mã số: 24.291

2. Công tác xã hội viên

- Mã số: 24.292

3. Nhân viên công tác xã hội

- Mã số: 24.293

Điều 2. Chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội quy
định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành công tác
xã hội.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký
ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham
nhũng;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Vụ,
Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.

(Đã ký)
Trần Văn Tuấn

...
BỘ NỘI VỤ
_________
Số: 08/2010/TT-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2010
THÔNG TƯ
Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội
________________
Căn cứ Nghị đnh số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binhhội tại
công văn số 2522/LĐTBXH-BTXH ngày 26 tháng 7 năm 2010 về việc ban
hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội;
Bộ Nội vụ ban hành chức danh, số các ngạch viên chức công tác
xã hội, cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành chức danh, số các ngạch viên chức công tác
hội, bao gồm:
1. Công tác xã hội viên chính - Mã số: 24.291
2. Công tác xã hội viên - Mã số: 24.292
3. Nhân viên công tác xã hội - Mã số: 24.293
Điều 2. Chức danh, số các ngạch viên chức công tác hội quy
định tại Thông y căn cứ để Bộ Lao động - Thương binh hội
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành công tác
xã hội.
Điều 3. Thông này hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày
ban hành.
THÔNG TƯ Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội - Trang 2
THÔNG TƯ Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội 9 10 148