Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11 /2012/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị
dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục;
Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Chương trình môn học Giáo dục
chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội
đồng ngày 10 tháng 9 năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình môn học Giáo dục
chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Môn học này thay
thế cho môn học Chính trị đã được quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT
ngày 28 tháng 6 năm 2010 về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2012
và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Quyết
định số 375/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 1991 về việc ban hành Chương
trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
tại các trường trung học chuyên nghiệp; Quyết định số 20/2003/QĐ-BGD&ĐT
ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc ban hành Chương trình môn học Chính trị dùng
1

cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học chuyên
nghiệp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở
giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các
trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 11 /2012/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị
dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ,
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006
của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục;
Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Chương trình môn học Giáo dục
chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội
đồng ngày 10 tháng 9 năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Chương trình môn học Giáo dục
chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Môn học này thay
thế cho môn học Chính trị đã được quy định tại Thông số 16/2010/TT-BGDĐT
ngày 28 tháng 6 năm 2010 về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2012
thay thế các Quyết định của B trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo gồm: Quyết
định số 375/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 1991 về việc ban hành Chương
trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
tại các trường trung học chuyên nghiệp; Quyết định số 20/2003/QĐ-BGD&ĐT
ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc ban hành Chương trình môn học Chính trị dùng
1
THÔNG TƯ Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 9 10 302