Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 1825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Số: 69/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật
dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
_______________
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 27 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2005 của
Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hoa tiêu hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2011 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 173/2007/NĐ-CP ngày
28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hoa tiêu
hàng hải;
Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực
hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2011 quy
định về vùng Hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật
dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.
Điều 2. Thông tư này điều chỉnh các hoạt động dịch vụ công ích hoa tiêu
hàng hải và áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên
quan đến việc cung cấp, quản lý, kiểm tra và thanh tra hoạt động dịch vụ công
ích hoa tiêu hàng hải.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban
hành và bãi bỏ Quyết định số 162/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2010 của Bộ trưởng
Bộ GTVT.
Điều 4. Giao Vụ Khoa học-Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các quy định của Thông

tư này, kiểm tra việc đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện cung ứng
dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải theo quy định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ
thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty
Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm
an toàn Hàng hải miền Nam, Giám đốc các công ty Hoa tiêu hàng hải và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phò...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Số: 69/2011/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011
THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật
dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
_______________
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 27 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2005 của
Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hoa tiêu hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2011 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 173/2007/NĐ-CP ngày
28 tháng 11 m 2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Hoa tiêu
hàng hải;
Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực
hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2011 quy
định về vùng Hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Định mức kinh tế - kỹ thuật
dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.
Điều 2. Thông tư này điều chỉnh các hoạt động dịch vụ công ích hoa tiêu
hàng hải và áp dụng đối với các quan, đơn vị, tổ chức nhân liên
quan đến việc cung cấp, quản lý, kiểm tra thanh tra hoạt động dịch vụ công
ích hoa tiêu hàng hải.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban
hành và bãi bỏ Quyết đnh số 162/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2010 của Bộ trưởng
Bộ GTVT.
Điều 4. Giao Vụ Khoa học-Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn v
liên quan tổ chức theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiệnc quy định của Thông
THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải 9 10 683