Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02 /2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực
cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của
Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản
xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật
trong cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 10 tập định mức kinh tế - kỹ
thuật trong cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải sau đây:
1. Định mức KTKT quản lý, vận hành đèn biển;
2. Định mức KTKT quản lý, vận hành luồng hàng hải;
3. Định mức KTKT công tác tiếp tế, kiểm tra;
4. Định mức KTKT bảo dưỡng thiết bị báo hiệu hàng hải;
5. Định mức KTKT sửa chữa, bảo dưỡng phao báo hiệu hàng hải;
6. Định mức KTKT thay, thả và điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải;
7. Định mức KTKT tiêu hao nhiên liệu;
8. Định mức KTKT sửa chữa máy phát điện;
9. Định mức KTKT sửa chữa phương tiện thủy;
10.Định mức KTKT đóng mới phao báo hiệu hàng hải.

1

Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá
nhân liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì tổ chức theo dõi, tổng hợp
kết quả thực hiện các quy định của Thông tư này, bảo đảm chất lượng trong thực
hiện cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ
thuộc Bộ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Tổng giám đốc Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ
chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:

BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Thứ trưởng;
- Cụ...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 02 /2011/TT-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011
THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực
cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của
Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản
xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Bộ trưởng BGiao thông vận tải quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật
trong cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 10 tập định mức kinh tế - k
thuật trong cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải sau đây:
1. Định mức KTKT quản lý, vận hành đèn biển;
2. Định mức KTKT quản lý, vận hành luồng hàng hải;
3. Định mức KTKT công tác tiếp tế, kiểm tra;
4. Định mức KTKT bảo dưỡng thiết bị báo hiệu hàng hải;
5. Định mức KTKT sửa chữa, bảo dưỡng phao báo hiệu hàng hải;
6. Định mức KTKT thay, thả và điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải;
7. Định mức KTKT tiêu hao nhiên liệu;
8. Định mức KTKT sửa chữa máy phát điện;
9. Định mức KTKT sửa chữa phương tiện thủy;
10.Định mức KTKT đóng mới phao báo hiệu hàng hải.
1
THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải - Trang 2
THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải 9 10 918