Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37 /2010/TT-BTNMT
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật
cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của
Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam,
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật
cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung
ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các
đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Website của Bộ;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, TCBH ĐVN, KH, PC.

0

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Đức

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO 10 CÔNG TÁC ĐIỀU TRA
ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37 /2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất - khoáng sản
biển và hải đảo là căn cứ để xây dựng đơn giá dự toán cho các công trình điều tra địa
chất - khoáng sản biển và hải đảo Việt Nam.
2. Định mức này áp dụng cho 10 công tác sau:
a) Công tác lặn lấy mẫu trầm ...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 37 /2010/TT-BTNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010
THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật
cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của
Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;
Xét đ nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam,
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành m theo Tng y Định mức kinh tế - kỹ thuật
cho 10 ng c điều tra địa chất khoáng sản biển hải đảo.
Điều 2. Thông tư y có hiu lc thi hành k t ny 15 tháng 02 m 2011.
Điu 3. Bộ tng, Th trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Cnh
phủ, Ch tịch y ban nn n các tỉnh, tnh phven biển trc thuộc Trung
ương, Tng cục trưởng Tổng cc Biển Hải đo Việt Nam, Thủ trưởng c
đơn v thuộc Bộ và các tổ chức, nhân ln quan chịu trách nhiệm thi
nh Thông này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Website của Bộ;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, TCBH ĐVN, KH, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Văn Đức
0
THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 9 10 488