Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2010/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội
khóa XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và
đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;
Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn
2010 – 2015;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định :
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy
trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2011.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ
Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục
và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban tuyên giáo TƯ;
- Ủy ban VH, GD, TN, TN&NĐ của QH;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa

...



 !"#$$%
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010
&'
(#$)#$*+,-.#$-/0+1/2#34/5+$+6#37+,489#$:#;#$#
$<;/=! >?@?#!#$!48AB?#C?4+</

 !"#$%&'()*+,-+'$.'
*/0) %"$1&
2"3*3"'45426 "$40)"7"8"0
9 *3"",":$;,9 /"<;=>+"0).,=9)).&
2"3*3"'526 1"$50)"7"8"0
9 *3"",":$;,9 /"<;=>+"0).;<&
2"39 ?'%1@A 1"#$10)@".
B"C)DEE;/"0FG=,*3""GH*+$H$.'="?"7"F;
*<I$"JK*?$"J!K%&
@ ?*3"'1@ 1"$0)"0GH
"7"8"08"L :/6"+8$M$"FNO$$+)*<
K%&
"O*/"30)PFGQPRM$,
.FGQ.;<9 ?*3"
/0+DE)""BS$"O"TG @ *3"*/B:,L"U,9
FV"T"8"+8$M$"FNO$$+W
/0+FE"TG C":XY"""BZI 4"$W
/0+GE""P8"[.,PFGQP\?"<""7",PFGQP
RM$,"0FGQ*=;3CXL9)"..;<,"0
3"]^-)"__`",""8"FY".FG=,$*'Q
;*<"3F"":$""""TG WW
HEI'J
KI'J
Nơi nhận
P8"[@".&
P8"["7"8"0&
) La& bĐã ký)
c -)PA,,2,2d20)@A&
A.*e@)&
\Z$2"GH&
\P@66b.G8"8f& ;+,L#$.;$M(
T-&
2"G/b*Z"Y":f&
gO-'O"7"8"0&
gO-'O.d&
GP,P6,PR2W
THÔNG TƯ Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 9 10 251