Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /2010/TT-BGDĐT

____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương
tích giai đoạn 2002 – 2010;
Căn cứ chỉ thị số 1408 ngày 1 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về xây dựng trường học an
toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 6 năm 2010
Điều 3. Chánh văn phòng; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các
cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính Phủ (để b/c)
- Ủy ban VHGDTN,TN và NĐ của Quốc hội (để b/c);
- UBTWMTTQVN (để b/c);
- Bộ Trưởng (để b/c)
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp)
- Cục KTrVB QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Website Chính Phủ,
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC,Vụ GDMN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1

___________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

QUY ĐỊNH
Về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
trong cơ sở giáo dục mầm non
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13 /2010/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________________
S: 13 /2010/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010
THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ, quan
ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương
tích giai đoạn 2002 – 2010;
Căn cứ chỉ thị số 1408 ngày 1 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về xây dựng trường học an
toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 6 năm 2010
Điều 3. Chánh văn phòng; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Thủ trưởng các
đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục đào tạo các
cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính Phủ (để b/c)
- Ủy ban VHGDTN,TN và NĐ của Quốc hội (để b/c);
- UBTWMTTQVN (để b/c);
- Bộ Trưởng (để b/c)
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp)
- Cục KTrVB QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Website Chính Phủ,
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC,Vụ GDMN
KT. BỘ TRƯỞNG
TH TRƯNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non 9 10 842