Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
_________

Số: 09/2010/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức
chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
__________________
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 3724/BTCTCCB ngày 29 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ;
Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên
ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, cụ thể như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên
ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công chức làm công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
2. Công chức làm công tác thuế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.
3. Công chức làm công tác hải quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.
4. Công chức làm công tác dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn
vị thuộc Tổng cục Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính.

Chương II
TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Điều 3. Kế toán viên cao cấp (mã số 06.029)
1. Chức trách:
Kế toán viên cao cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong
bộ máy hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán,
giúp lãnh đạo Bộ (ngành), hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành và
quản lý tổ chức thực hiện hệ thống nghiệp vụ kế toán.
2. Nhiệm vụ:
a) Chủ trì, nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế
toán: các Luật, các chuẩn mực kế toán, các chế độ kế toán, kiểm toán của Việt
Nam; các đề án chiến lược phát triển công tác kế toán trong phạm vi toàn quốc,
gồm:
- Nghiên cứu, xây dựng chủ trương, phương hướng và biện pháp hoàn
thiện hệ thống kế toán đáp ứng yêu cầu cải cách quản lý kinh tế, tài chính của
quốc gia;
- Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán đối
với vấn đề tổng hợp phức tạp;
- Nghiên cứu, khảo sát và x...
BỘ NỘI VỤ
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
Số: 09/2010/TT-BNV
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2010
THÔNG TƯ
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức
chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
__________________
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Nội vụ;
Theo đề nghị của B trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 3724/BTC-
TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ;
Bộ Nội v quy định tiêu chuẩn nghiệp v c ngạch công chức chuyên
ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, cụ thể như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy đnh tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên
ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công chức làm công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
2. Công chức làm công tác thuế tại các cơ quan, tổ chức, đơn v thuộc
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.
3. Công chức làm công tác hải quan tại các quan, tổ chức, đơn vị
thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.
4. Công chức làm công tác dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn
vị thuộc Tổng cục Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính.
THÔNG TƯ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 9 10 94