Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư cơ sở dữ liệu địa chính

Được đăng lên bởi trunghieu1919-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B(> TAl NGUYEN vA MOl TRUONG
86: -1
r-
/2010/TT-BTNMT
,.-r ••"
CONG HoA xA HOI em) NGHiA VIET NAM
.
. .
DQc I~p -
Tl!
do - H~nh phuc
Ha N(h, ngay t?~thcing 10 nil"; 2010
"'.,1
THONGTU
Quy dinh
ky
thuit v~ chu~n
dfr
Ii~u dia chinh
Can eu Lu~t D~t dai ngay 26 thang 11 nam 20.0.3;
Can eu Lu~t sua d6i, b6 sung Di~u 126 eua Lu~t nha
a
s6 56/2o.o.5/QHll
va Di~u 121 eua Lu~t d~t dai s6 13/2o.o.3/QH11 ngay 18 thang 6 nam 20.0.9;
Can eu Nghi dinh s6 181/2o.o.4/ND-CP ngay 29 thang 10.nam 20.0.4eua
Chinh phu v~ thi hanh Lu~t D~t dai;
Can eu Nghi dinh s6 17/2o.o.6/ND-CP ngay 27 thang 0.1 nam 20.0.6eua
Chinh phu v~ sua d6i, b6 sung mQt s6 di~u eua eae nghi dinh hu6ng dfin thi hanh
Lu~t Ddt dai;
Can eu Nghi dinh s6 84/2o.o.7/ND-CP ngay 25 thang 5 nam 20.0.7v~ vi~e
dp Gi~y ehung nh~n guy~n su dl,mg d~t, thu h6i d~t, thve hi~n guy~n
Slr
dl,mg
ddt, trinh tv, thu tt;teb6i thucmg, h6 trQ'tai dinh eu khi Nha nu6e thu h6i ddt va
ghii guy€t khi€u nl;liv~ddt dai;
Can eu Nghi dinh s6 25/2o.o.8/ND-CP ngay 0.4 thang 3 nam 20.0.8 eua
Chfnh phu guydinh ehue nang, nhi~m vt;t,guy~n hl;lnva eo e~u t6 ehue ella Bd
Tai nguyen va M6i twbng;
Can eu Nghi dinh s6 19/20.1o./ND-CP ngay 0.5 thang 3 nam 20.
1
0. eua
Chinh phu sua d6i, "b6sung eae di€m e, d, g, h va i khoan 5 Di€u 2 Nghi dinh s6
25/2o.o.8/ND-CP ngay 0.4thang 3 nam 20.0.8eua Chfnh phu guy dinh ehuc nang,
nhi~m Vt;t,guy~n hl;lnva eo e~u t6 ehue eua BQTai nguyen va M6i twang;
Can eu Nghi dinh s6 lo.2/2o.o.8/ND-CP ngay 15 thang 9 nam 20.0.8eua
Chinh phu v~ vi~e thu th~p, gmin
Iy,
khai thae va su dl,mg du li~u v0 tai nguyen
va
m6i twbng;
Can eu Nghi dinh s6 69/2o.o.9/ND-CP ngay 13 thang 8 nam 20.0.9 eua
Chinh phu guy dinh b6 sung v€ guy hOl;lehsu dl,mg ddt, gia ddt, thu h6i ddt, b6i
thubng, h6 trQ'va tai dinh eu;
Can eu Nghi dinh s6 88/20.o.9/ND-CP ngay 19 thang 10.nam 20.0.9eua
Chinh phu v~e~p Gidy chUngnh~n quy~n su dt;tng ddt, quy~n sa huu nha
a
va
tai san khae g~n li~n v6i ddt;
1
Thông tư cơ sở dữ liệu địa chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư cơ sở dữ liệu địa chính - Người đăng: trunghieu1919-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thông tư cơ sở dữ liệu địa chính 9 10 357