Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 108/TT-PC

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM
LAWDATA

THÔNG TƯ
CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 108/TT-PC NGÀY 19-5-1990
HƯỚNG DẪN KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ (THEO
PHÁP LỆNH HĐKT NGÀY 25-9-1989 VÀ NGHỊ ĐỊNH 17-HĐBT NGÀY 161-1990 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
PHÁP LỆNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ)

Căn cứ điều 26 Nghị định số 17-HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ
trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh HĐKT ngày 25-9-1989, Trọng tài kinh tế
Nhà nước ban hành Thông tư này hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế
theo quy định tại các văn bản nói trên.
I. PHẠM VI CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ

1/ Theo quy định tại các điều 1, 2 và Điều 11 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì
các hợp đồng có đủ điều kiện sau đây mới gọi là hợp đồng kinh tế:
A) Hợp đồng có nội dung thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch
vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục
đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng
và thực hiện kế hoạch của mình.
B) Các bên ký kết hợp đồng là pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với cá
nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (Điều kiện để được thừa
nhận là pháp nhân, cá nhân có đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật đã
dược quy định tại Điều 1 Nghị định 17-HĐBT ngày 16-1-1990).
C) Hợp đồng được ký kết bằng văn bản hoặc bằng tài liệu giao dịch. Hợp
đồng ký kết bằng văn bản tức là hai bên cùng ký hoặc một bên ký trước, bên khác
ký sau nhưng cùng ký trên một văn bản. Hợp đồng ký kết bằng tài liệu giao dịch chỉ
bao gồm những loại tài liệu như công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn dặt hàng.
(Các hình thức giao dịch khác như thư từ, điện thoại, giấy giới thiệu, giấy biên nhận,
biên lai, hoá đơn, vé tàu xe , sổ tiết kiệm v.v... Không được xem là tài liệu giao dịch
để ký kết hợp đồng kinh tế, mà chỉ có ý nghĩa làm chứng cứ trong quan hệ hợp đồng
kinh tế, đã được ký kết bằng văn bản hoặc bằng tài kiệu giao dịch, công văn, điện
báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng).
Như vậy, trong quan hệ hợp đồng nếu thiếu 1 trong 3 điều kiện nói trên thì
quan hệ hợp đồng đó không thuộc phạm vi của HĐKT.
2/ Theo quy định tại Điều 42, 43 Pháp lệnh HĐKT thì quan hệ hợp đồng giữa
các bên sau đây được áp dụng các quy định của Pháp lệnh HĐKT :
A) Giữa pháp nhân với người làm công tác khoa học - kĩ thuật , nghệ nhân, hộ
kinh tế gia đình, hộ nông dân, ngư dân, cá thể;
B) Giữa pháp nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam .
Trong các trường...
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM
LAWDATA
THÔNG TƯ
CA T R N G TÀ I K I N H T N H À N Ư C S 108/T T - PC N G ÀY 19-5 - 1990
HƯ N G DN K Í K T VÀ T H C HIN HP Đ N G KI N H T (T H EO
PHÁ P L N H HĐK T NGÀY 2 5- 9- 1989 VÀ N G H Đ NH 1 7 -HĐ B T NG À Y 16 -
1-1990 C A H I Đ NG B TRƯ N G Q UY Đ NH CH I T IT T H I H ÀNH
PHÁ P L N H HP Đ NG KIN H T )
Căn cứ điều 26 Nghị định số 17-HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ
trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh HĐKT ngày 25-9-1989, Trọng tài kinh tế
Nhà nước ban hành Thông này hướng dẫn kết thực hiện hợp đồng kinh tế
theo quy định tại các văn bản nói trên.
I. PHM VI C A H P Đ N G KINH T
1/ Theo quy định tại các điều 1, 2 Điều 11 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì
các hợp đồng có đủ điều kiện sau đây mới gọi là hợp đồng kinh tế:
A) Hợp đồng có nội dung thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch
vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật c thoả thuận khác mục
đích kinh doanh với sự quy định ràng quyền nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng
thực hiện kế hoạch của mình.
B) Các bên ký kết hợp đồng pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với
nhân đăng kinh doanh theo quy định của pháp luật (Điều kiện để được thừa
nhận pháp nhân, nhân đăng kinh doanh theo quy định của pháp luật đã
dược quy định tại Điều 1 Nghị định 17-HĐBT ngày 16-1-1990).
C) Hợp đồng được kết bằng văn bản hoặc bằng tài liệu giao dịch. Hợp
đồng kết bằng n bản tức hai bên cùng hoặc một bên trước, bên khác
sau nhưng cùng trên một văn bản. Hợp đồng kết bằng tài liệu giao dịch chỉ
bao gồm những loại i liệu như công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn dặt hàng.
(Các hình thức giao dịch khác như t từ, điện thoại, giấy giới thiệu, giấy biên nhận,
biên lai, hoá đơn, u xe , sổ tiết kiệm v.v... Không được xem i liệu giao dịch
để kết hợp đồng kinh tế, chỉ có ý nghĩa làm chứng cứ trong quan hệ hợp đồng
kinh tế, đã được kết bằng văn bản hoặc bằng i kiệu giao dịch, công văn, điện
báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng).
Như vậy, trong quan hệ hợp đồng nếu thiếu 1 trong 3 điều kiện nói trên t
quan hệ hợp đồng đó không thuộc phạm vi của HĐKT.
2/ Theo quy định tại Điều 42, 43 Pháp lệnh HĐKT thì quan hệ hợp đồng giữa
các bên sau đây được áp dụng các quy định của Pháp lệnh HĐKT :
A) Giữa pháp nhân với người làm công tác khoa học - thuật , nghệ nhân, hộ
kinh tế gia đình, hộ nông dân, ngư dân, cá thể;
B) Giữa pháp nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam .
Trong các trường hợp y, tuy một bên không phải nhân đăng kinh
doanh theo quy định của pháp luật, nhưng do được áp dụng các quy định của Pháp
lệnh HĐKT trong kết và thực hiện hợp đồng, nên những hợp đồng đó cũng được
xem là HĐKT. dụ: hộ gia đình viên (sau khi đã nhận khoán với HTX) hợp
đồng với các tổ chức làm dịch vụ (cày bừa máy, thuỷ nông, bảo vệ thực vật v.v...),
Hoặc với các t chức mua n (phân bón, sản phẩm...), c tổ chức dịch vụ,
mua bán đó pháp nhân thì những hợp đồng này hợp đồng kinh tế.
THÔNG TƯ CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 108/TT-PC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 108/TT-PC - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THÔNG TƯ CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 108/TT-PC 9 10 589