Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG Tư Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi lvt2net
Số trang: 536 trang   |   Lượt xem: 3152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - T ự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

số: 200/2014/TT-BTC

THÔNG T ư
Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Căn cứ Luật K ẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003;
Căn cứ Nghị định so 129/2004/NĐ- CP ngày 3ỉ tháng 05 năm 2004 của
Chính phủ quy định chi tỉêt và hướng dân thỉ hành một sổ điều của Luật Ke toán
trong hoạt động kỉnh doanh;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP^ ngày 13 thảng 12 năm 2013 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài
chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán
doanh nghiệp.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc
mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực
hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận
dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù họp với đặc điểm kinh doanh và
yêu cầu quản lý của mình.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài
chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với
ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

“Đem vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”;
ký hiệu quôc tê là “VND”) được dùng đê ghi sô kế toán, lập và trình bày Báo cáo
tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng
ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuân quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được
chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kể toán.
Điều 4. Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán

1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy
định của Luật Ke toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế
toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị
tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực
tiếp.
2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:
a) Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ
của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và thường
chính là đon vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và
b) Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng
lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuât, kinh doanh
khác, thông thường chính ...
s: 200/2014/TT-BTC
B TÀI CHÍNH
CNG H XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
ĐC lập - T do - Hnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014
THÔNG T ư
Hưng dn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Căn c Luật K toán ngày 17 tháng 06m 2003;
Căn c Ngh định so 129/2004/NĐ- CP ngày 3 tháng 05 m 2004 của
Chính ph quy định chi tỉêt hưng dân thnh mt sổ điều của Lut Ke toán
trong hoạt đng kỉnh doanh;
Căn c Ngh định s 215/2013/NĐ-CP^ ngày 13 thng 12 năm 2013 của
Chỉnh ph quy định chc năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cẩu t chức của Bộ Tài
chính;
Theo đề nghcủa Vụ trưng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,
B trưng B Tài chỉnh ban hành Thông tư hưng dẫn Chế độ kế toán
doanh nghiệp.
Điu 1. Đi tưng áp dng
Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối vi các doanh nghiệp thuộc
mọi nh vực, mọi thành phn kinh tế. Các doanh nghiệp va nh đang thực
hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận
dụng quy định ca Thông này đkế toán p họp vi đặc điểm kinh doanh và
yêu cầu quản của mình.
Điu 2. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dn việc ghi sổ kế toán, lập và tnh y Báo cáo tài
chính, không áp dng cho việc xác định nghĩa vụ thuế ca doanh nghiệp đối với
nn sách Nhà nước.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
THÔNG Tư Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG Tư Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp - Người đăng: lvt2net
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
536 Vietnamese
THÔNG Tư Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 9 10 846