Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG
BINH- XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____

________________

Số: 09/2008/TT-BLĐTBXH

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
Căn cứ Luật Giáo dục (năm 2005);
Căn cứ Luật Dạy nghề (năm 2006);
Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng
Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo
viên dạy nghề như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chế độ làm việc của giáo viên giảng dạy trình độ cao đẳng nghề,
trung cấp nghề, sơ cấp nghề ở các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề,
trung tâm dạy nghề; trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên
nghiệp và các cơ sở giáo dục khác, doanh nghiệp có đăng ký dạy nghề (gọi
chung là cơ sở dạy nghề).
2. Đối tượng áp dụng
Giáo viên cơ hữu (biên chế hoặc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên)
trực tiếp giảng dạy, cán bộ làm công tác quản lý có tham gia giảng dạy trình độ cao
đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề ở các cơ sở dạy nghề công lập, tư thục.
3. Quy định về thời gian giảng dạy, quy đổi thời gian giảng dạy, tiêu
chuẩn giờ giảng, quy mô lớp
a) Thời gian giảng dạy, quy đổi thời gian giảng dạy

- Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ;
- Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn;
- Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 45 phút được tính
bằng 1 giờ chuẩn;
- Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn.
b) Tiêu chuẩn giờ giảng là số giờ chuẩn định mức cho mỗi giáo viên phải
giảng dạy, được quy định theo năm học hoặc tuần làm việc.

c) Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên. Lớp học thực hành
không quá 18 học sinh, sinh viên đối với nghề bình thường; không quá 10 học
sinh, sinh viên đối với nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội ban hành). Hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở dạy nghề quyết định số học
sinh, sinh viên cụ thể của lớp học, đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng
nghề.
II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TRÌNH
ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ
1. Nhiệm vụ
a) Công tác giảng dạy, bao gồm:
- Chuẩn bị giảng dạy: soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài
liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy mô đun, môn học được phân
công giảng dạy;
- Giảng dạy mô-đun, môn học được phân công theo kế ho...
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG
BINH- XÃ HỘI
_____
Số: 09/2008/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008
THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
Căn cứ Luật Giáo dục (năm 2005);
Căn cứ Luật Dạy nghề (năm 2006);
Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 ca Thủ tướng
Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;
Bộ Lao động-Thương binh và hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo
viên dạy nghề như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chế độ làm việc của giáo viên giảng dạy trình độ cao đẳng nghề,
trung cấp nghề, sơ cấp nghề ở các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề,
trung tâm dạy nghề; trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên
nghiệp các s giáo dục khác, doanh nghiệp đăng dạy nghề (gọi
chung là cơ sở dạy nghề).
2. Đối tượng áp dụng
Giáo viênhữu (biên chế hoặc hợp đồng có thời hn từ 12 tháng trở lên)
trực tiếp ging dạy, n bộ làm công c qun lý tham gia ging dạy tnh độ cao
đẳng nghề, trung cấp nghề, cấp nghcác cơ sdạy nghcông lập, tư thục.
3. Quy định về thời gian giảng dạy, quy đi thời gian giảng dạy, tiêu
chuẩn giờ giảng, quy mô lớp
a) Thời gian giảng dạy, quy đổi thời gian ging dạy
- Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được nh bng giờ;
- Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn;
- Mt gi dy tích hp (kết hp cả lý thuyết và thc hành) là 45 phút đưc tính
bng 1 gi chun;
- Một gi dy thực hành là 60 phút được nh bằng 1 gichun.
b) Tiêu chuẩn giờ giảng là số gichuẩn định mức cho mỗi giáo viên phải
giảng dạy, được quy định theo năm học hoặc tuần làm việc.
THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề 9 10 488