Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2010/TT-BTC

________________________________________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện
“Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”
______________________________
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
chính;
Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt
May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện “Chương trình
đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Chương
trình) như sau:
Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam do các
trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Dệt May Việt Nam thực hiện, bao
gồm:
a) Các lớp đào tạo về kiến thức liên quan tới ngành Dệt May cho cán
bộ quản lý kinh tế - kỹ thuật, cán bộ pháp chế của các doanh nghiệp thuộc
ngành Dệt May.
b) Các lớp đào tạo về thiết kế thời trang, phân tích vải, kỹ năng quản lý
sản xuất, kỹ năng bán hàng chuyên ngành Dệt May (gồm các kỹ năng thiết
kế thời trang, làm mẫu, bán hàng, kiến thức về tiêu chuẩn nguyên liệu, sản
phẩm, tiêu chuẩn môi trường và lao động).
c) Các lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề của các dự án
dệt, nhuộm trọng điểm.
d) Các lớp đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp, công nhân chuyên ngành Dệt
May.
2. Các trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Dệt May Việt Nam là
các trường được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực để
thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May. Danh sách các
trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Dệt May Việt Nam đủ năng lực

1

thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May do Bộ Công
Thương xem xét công bố.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ đang làm công tác quản lý, cán bộ pháp chế, cán bộ bán
hàng, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành dệt may tại các doanh nghiệp Dệt May
Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
2. Công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp Dệt May;
3. Sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,
trung học phổ thông, trung học cơ sở.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện Chương trình
1. Đối tượng tham gia Chương trình phải có nhu cầu, nguyện vọng
được đào tạo và làm việc trong ngành dệt may.
2. Việc đào tạo đư...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
___________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 32/2010/TT-BTC
________________________________________________________
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện
“Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”
______________________________
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài
chính;
Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt
May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;
Bộ Tài chính hướng dẫn chế tài chính để thực hiện “Chương trình
đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” (sau đây gọi tắt Chương
trình) như sau:
Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam do các
trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Dệt May Việt Nam thực hiện, bao
gồm:
a) Các lớp đào tạo về kiến thức liên quan tới ngành Dệt May cho cán
bộ quản kinh tế - kỹ thuật, cán bộ pháp chế của các doanh nghiệp thuộc
ngành Dệt May.
b) Các lớp đào tạo về thiết kế thời trang, phân tích vải, kỹ năng quản
sản xuất, k năng bán hàng chuyên ngành Dệt May (gồm các k năng thiết
kế thời trang, làm mẫu, bán hàng, kiến thức về tiêu chuẩn nguyên liệu, sản
phẩm, tiêu chuẩn môi trường và lao động).
c) Các lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật công nhân lành nghề của các dự án
dệt, nhuộm trọng điểm.
d) c lớp đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp, công nhân chuyên ngành Dệt
May.
2. Các trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Dệt May Việt Nam
các trường được thành lập theo quy định của pháp luật, đủ năng lực để
thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May. Danh sách các
trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Dệt May Việt Nam đủ năng lực
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” - Trang 2
THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” 9 10 958