Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Lao động – thương binh
và xã hội

Số: 15 /2010/TT-BLĐTBXH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Thông tư
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị
định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với
cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây được viết là Nghị định số 29/2010/NĐ-CP) và
Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định
mức lương tối thiểu chung (sau đây được viết là Nghị định số 28/2010/NĐ-CP),
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng:
1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người
có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm
xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số
41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân
nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước
ngày 01 tháng 5 năm 2010.
2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm
2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ
đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2010.
3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang
hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8
năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng
tháng.
4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng
tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2010.
5. Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm
2010.
6. Người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản thuộc đối tượng thực hiện chế độ
tiền lương do nhà nước quy định mà từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi còn thời
hạn hưởng trợ cấp.

2
Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
tháng
1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Thông tư này đang
hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng được
điều chỉnh như sau:
Mức lương hưu, trợ cấp
hàng tháng từ ngày
01/5/2010

Mức lương hưu, trợ cấp
tháng 4...
Bộ Lao động – thương binh
và xã hội
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15 /2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010
Thông tư
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị
định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng đối với
cán bộ đã nghỉ việc (sau đây được viết Nghị định số 29/2010/NĐ-CP)
Nghị đnh số 28/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy đnh
mức lương tối thiểu chung (sau đây được viết Nghị định số 28/2010/NĐ-CP),
Bộ Lao động- Thương binh hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng:
1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức người lao động (kể cả người
thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ u từ quỹ bảo hiểm
hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số
41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 m 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân
nhân, công an nhân dân, người làm công tác yếu đang hưởng lương hưu trước
ngày 01 tháng 5 năm 2010.
2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm
2003Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ
đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2010.
3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang
hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8
năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng
tháng.
4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng
tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2010.
5. Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm
2010.
6. Người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản thuộc đối tượng thực hiện chế độ
tiền lương do nhà nước quy đnh từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi còn thời
hạn hưởng trợ cấp.
Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 9 10 57