Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại công văn số 3181/BNVTCBC ngày 15 tháng 9 năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng
dẫn về định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập, như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công
lập, bao gồm: lãnh đạo, quản lý; giáo viên và viên chức làm công tác đào tạo, tổ
chức, hành chính, quản trị, thiết bị, kế toán, tài vụ.
2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc
Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là
Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
Điều 2. Căn cứ xác định định mức biên chế của trung tâm dạy nghề
công lập
Định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập được xác định theo
các căn cứ sau:
1. Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của trung tâm dạy nghề công lập được cấp có thẩm quyền quy định.
2. Quy mô đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập.
3. Tiêu chuẩn giờ giảng của lãnh đạo, quản lý và giáo viên thực hiện theo
quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày
27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế
độ làm việc của giáo viên dạy nghề.
4. Viên chức làm công tác đào tạo, tổ chức, hành chính, quản trị, thiết bị,
kế toán, tài vụ của trung tâm được quy định tại Thông tư này ngoài việc thực
hiện chức trách, nhiệm vụ theo vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp
1

còn phải kiêm nhiệm thêm công việc khác của trung tâm do Giám đốc phân
công.
Điều 3. Định mức biên chế
1. Biên chế lãnh đạo, quản lý trung tâm
Mỗi trung tâm có giám đốc và không quá 02 phó giám đốc.
2. Biên chế giáo viên dạy nghề
Biên chế giáo viên của trung tâm được xác định theo tỷ lệ 01 giáo viên
trên 20 học sinh quy đổi.
3. Biên chế l...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 29 /2010/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập
n cứ Ngh định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 m 2007 của
Chính phủ quy định chc năng, nhim vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sau khi ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại công văn số 3181/BNV-
TCBC ngày 15 tháng 9 năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng
dẫn về định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập, như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này ớng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công
lập, bao gồm: lãnh đạo, quản lý; giáo viên viên chức làm công tác đào tạo, tổ
chức, hành chính, quản trị, thiết bị, kế toán, tài vụ.
2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với các trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc
Sở Lao động - Thương binh hội; trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc
Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là
Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
Điều 2. Căn cứ xác định định mức biên chế của trung tâm dạy nghề
công lập
Định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập được xác định theo
các căn cứ sau:
1. Vị t việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của trung tâm dạy nghề công lập được cấp có thẩm quyền quy định.
2. Quy mô đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập.
3. Tiêu chuẩn giờ giảng của lãnh đạo, quản giáo viên thực hiện theo
quy định tại khoản 1 Mục III Thông số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày
27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội hướng dẫn chế
độ làm việc của giáo viên dạy nghề.
4. Viên chức làm công tác đào tạo, tổ chức, hành chính, quản trị, thiết bị,
kế toán, tài vụ của trung tâm được quy định tại Thông tư này ngoài việc thực
hiện chức trách, nhiệm v theo v trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập - Trang 2
THÔNG TƯ Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập 9 10 803