Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách
ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm bao gồm:
1. Đối tượng, hình thức, địa điểm và nội dung giám sát bệnh truyền nhiễm.
2. Quy trình giám sát bệnh truyền nhiễm.
3. Quy trình điều tra bệnh dịch/ổ dịch và hoạt động phòng, chống dịch.
4. Trách nhiệm trong tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Ổ dịch là nơi xuất hiện đồng thời trường hợp bệnh truyền nhiễm xác định, tác nhân gây bệnh
và yếu tố trung gian truyền bệnh trong một khoảng thời gian nhất định tại cùng địa điểm.
2. Ổ chứa là nơi tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có thể tồn tại và phát triển.
Chương II
ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN
NHIỄM
Điều 3. Đối tượng và bệnh truyền nhiễm cần giám sát
1. Đối tượng giám sát:
a) Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang
mầm bệnh truyền nhiễm;
b) Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;
c) Ổ chứa, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ.
2. Bệnh truyền nhiễm cần giám sát được quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh
truyền nhiễm, bao gồm một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo Phụ lục danh mục một số
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B phải được cách ly y tế ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Hình thức và loại hình giám sát
Giám sát bệnh truyền nhiễm là hình thức thu thập thông tin liên tục, có hệ thống về tình hình,
chiều hướng của bệnh truyền nhiễm nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, triển khai và
đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
1. Hình thức giám sát:
...
BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 13/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách
ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm bao gồm:
1. Đối tượng, hình thức, địa điểm và nội dung giám sát bệnh truyền nhiễm.
2. Quy trình giám sát bệnh truyền nhiễm.
3. Quy trình điều tra bệnh dịch/ổ dịch và hoạt động phòng, chống dịch.
4. Trách nhiệm trong tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM 9 10 541