Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99/2006/TT-BTC

----------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006

THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ
về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2006-2010;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng và phạm vi được bảo đảm kinh phí:
Các cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
phục vụ công tác cải cách hành chính, gồm có:
- Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;
- Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp và các cơ quan chuyên
môn, các đơn vị, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc các
Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương được giao chủ trì
thực hiện các chương trình hành động do Thủ tướng Chính phủ giao.

1

2. Nguồn kinh phí:
- Kinh phí thực hiện cải cách hành chính thuộc nhiệm vụ của các Bộ,
cơ quan trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm.
- Kinh phí thực hiện cải cách hành chính thuộc nhiệm vụ của các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương do ngân sách địa phương bảo đảm.
- Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện cải cách hành
chính nêu trên, các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan ở địa phương còn
được sử dụng kinh phí đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên được cấp có
thẩm quyền giao và từ các nguồn vay nợ, các nguồn tài trợ hợp pháp khác
của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định (nếu có) để
thực hiện chương trình cải cách hành chính.
II. NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI:
1. Nội dung chi:
- Chi bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính các
cấp.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch các hoạt động triển khai thực hiện
công tác cải cách hành chính, chi quản lý và điều hành thực hiện chương
trình, dự án cải cách hành chính;
- Nghiên cứu các chuyên đề, đề tài khoa học phục vụ công tác cải cách
hành chính;
- Thực hiện các dự án điề...
BỘ TÀI CHÍNH
------------------
Số: 99/2006/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006
THÔNG TƯ
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh p
bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính ph
về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải ch hành chính nhà nước giai
đoạn 2006-2010;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng và phạm vi được bảo đảm kinh phí:
Các quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh p
phục vụ công tác cải cách hành chính, gồm có:
- Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;
- Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp các quan chuyên
môn, các đơn vị, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc các
Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Các Bộ, quan trung ương các địa phương được giao chủ trì
thực hiện các chương trình hành động do Thủ tướng Chính phủ giao.
1
Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước 9 10 768