Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------

Số: 48/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc
Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định
--------------------------

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cuộc tổng điều tra
do Thủ tướng Chính phủ quyết định, cụ thể như sau:
PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Kinh phí để thực hiện cuộc tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ
quyết định do ngân sách trung ương bảo đảm, được giao trong dự toán ngân
sách của cơ quan được giao chủ trì tiến hành cuộc tổng điều tra.
2. Trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước về kinh phí tổng
điều tra đã được giao, cơ quan được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm
phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện, hoặc ký
hợp đồng với các đơn vị bên ngoài để thực hiện.
3. Kết thúc cuộc tổng điều tra, các đơn vị trực thuộc phải thực hiện
quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan được giao chủ trì tổng điều tra
để tổng hợp quyết toán với Bộ Tài chính theo đúng chế độ quản lý tài chính
hiện hành.
4. Cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007
theo Quyết định số 187/2006/QĐ-TTg ngày 15/8/2006 của Thủ tướng Chính
phủ được áp dụng các quy định tại Thông tư này.
PHẦN II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Nội dung chi gồm:
1

1) Chi điều tra thí điểm, điều tra thử để hoàn thiện phương án, phương
pháp, chỉ tiêu, biểu mẫu điều tra;
2) Chi hội nghị triển khai tổng điều tra;
3) Chi chọn mẫu tổng điều tra;
4) Chi tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành và các chuyên gia;
5) Chi xây dựng phương án, biểu mẫu, quy trình điều tra và các tài
liệu hướng dẫn nghiệp vụ;
6) Chi dịch, biên soạn tài liệu nước ngoài phục vụ cho tổng điều tra
(nếu có);
7) Chi tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra;
8) Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp;
9) Chi công tác tuyên truyền về tổng điều tra các cấp;
10) Chi in, vận chuyển phiếu điều tra và các tài liệu nghiệp vụ phục
vụ cho công tác tổng điều tra;
11) Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên;
12) Chi vẽ sơ đồ địa bàn điều tra ở những địa bàn xét thấy cần thiết do
cơ quan được giao chủ trì thực hiện tổng điều tra xem xét, quyết định (nếu
có);
13) Chi lập danh sách...
BỘ TÀI CHÍNH
---------------
Số: 48/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc
Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định
--------------------------
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính ph
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Sau khi ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài
chính hướng dẫn quản lý, sdụng và quyết toán kinh phí cuộc tổng điều tra
do Thủ tướng Chính phủ quyết định, cụ thể như sau:
PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Kinh p để thực hiện cuộc tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ
quyết định do ngân sách trung ương bảo đảm, được giao trong dự toán ngân
sách của cơ quan được giao chủ trì tiến hành cuộc tổng điều tra.
2. Trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước về kinh phí tổng
điều tra đã được giao, quan được giao chủ t thực hiện trách nhiệm
phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện, hoặc
hợp đồng với các đơn vị bên ngoài để thực hiện.
3. Kết thúc cuộc tổng điều tra, các đơn vị trực thuộc phải thực hiện
quyết toán kinh phí đã sử dụng với quan được giao chủ t tổng điều tra
để tổng hợp quyết toán với B Tài chính theo đúng chế độ quản lý tài chính
hiện hành.
4. Cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007
theo Quyết định số 187/2006/QĐ-TTg ngày 15/8/2006 của Thủ tướng Cnh
phủ được áp dụng các quy định tại Thông tư này.
PHẦN II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
I. Nội dung chi gồm:
1
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định - Trang 2
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định 9 10 818