Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 58/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện như sau:
PHẦN I
QUẢN LÝ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CẤP CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI
I. Nội dung chi bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước cấp:
Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho
người nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01/1/1995 và trả lương hưu cho
quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về
trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ, gồm:
1. Các khoản chi thường xuyên hàng tháng:
- Lương hưu.
- Trợ cấp mất sức lao động.
- Trợ cấp công nhân cao su.
- Trợ cấp tai nạn lao động và người phục vụ người bị tai nạn lao động.
- Trợ cấp bệnh nghề nghiệp và người phục vụ người bị bệnh nghề nghiệp.
- Trợ cấp tuất (định suất cơ bản và nuôi dưỡng).
2. Trợ cấp một lần: Mai táng phí, tiền tuất một lần.
3. Trang cấp dụng cụ phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động.
4. Đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng theo quy định.
5. Lệ phí chi trả.

1

6. Chi khác (nếu có).

II. Lập, xét duyệt dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí ngân
sách nhà nước chi bảo hiểm xã hội:
Việc lập, xét duyệt dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm xã hội từ
ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn
bản hướng dẫn Luật và các quy định cụ thể sau đây:

1. Lập dự toán:
- Dự toán chi phải phản ánh đầy đủ nội dung từng khoản chi nêu tại
mục I trên đây theo từng loại đối tượng và mức hưởng theo quy định hiện
hành, kèm theo thuyết minh về số lượng đối tượng đang hưởng, dự kiến đối
tượng tăng, giảm và nhu cầu chi khác trong năm dự toán.
- Dự toán chi của Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau
đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện); Dự toán chi của Bảo hiểm xã hội tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) lập theo
hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Dự toán chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổng hợp trên cơ sở dự toán chi
của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm
định trước khi gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp trình...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 58/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về quản tài chính đối với Bảo hiểm hội Việt Nam; Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện như sau:
PHẦN I
QUẢN LÝ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CẤP CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI
I. Nội dung chi bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước cấp:
Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ bảo hiểm hội cho
người nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm hội trước ngày 01/1/1995 trả lương hưu cho
quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mcứu ớc từ ngày 30/4/1975 trở về
trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ, gồm:
1. Các khoản chi thường xuyên hàng tháng:
- Lương hưu.
- Trợ cấp mất sức lao động.
- Trợ cấp công nhân cao su.
- Trợ cấp tai nạn lao động và người phục vụ người bị tai nạn lao động.
- Trợ cấp bệnh nghề nghiệp và người phục vụ người bị bệnh nghề nghiệp.
- Trợ cấp tuất (định suất cơ bản và nuôi dưỡng).
2. Trợ cấp một lần: Mai táng phí, tiền tuất một lần.
3. Trang cấp dụng cụ phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động.
4. Đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng theo quy định.
5. Lệ phí chi trả.
1
Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 9 10 872