Ktl-icon-tai-lieu

thông tu hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 33/2007/TT- BTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007
THÔNG TƯ

Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
-------------------------Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản
lý sử dụng nhà;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn
vốn Nhà nước như sau :
PHẦN I - QUY ĐỊNH CHUNG

1- Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Tất cả các dự án đầu tư sử dụng
vốn Nhà nước, bao gồm vốn Ngân sách nhà nước, vốn Tín dụng đầu tư phát
triển của Nhà nước, vốn Trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền địa phương),
vốn Tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu tư phát triển của các Tổng
Công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi
hoàn thành đều phải quyết toán theo quy định của Thông tư này.
Các dự án do chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn quyết định đầu tư
và dự án do cấp có thẩm quyền giao ủy ban nhân dân xã, thị trấn làm chủ
đầu tư thực hiện theo Thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ
bản thuộc xã, thị trấn; không áp dụng Thông tư này.
2- Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực
hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp
pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt
-1-

kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với
các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà
nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu
tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính
xác tổng chi phí đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; chi phí
đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án;
giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: tài sản cố định, tài sản lưu động; đồng
thời phải đảm bảo đúng nội dung, thời gian lập, thẩm tra và ...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số : 33/2007/TT- BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
--------------------------
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản
dự án đầu xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản
dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản
lý sử dụng nhà;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính ph quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn
vốn Nhà nước như sau :
PHẦN I - QUY ĐỊNH CHUNG
1- Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Tất cả các dự án đầu sử dụng
vốn Nhà nước, bao gồm vốn Ngân sách nhà nước, vốn n dụng đầu tư phát
triển của Nhà nước, vốn Trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền đa phương),
vốn Tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu tư phát triển của các Tổng
Công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi
hoàn thành đều phải quyết toán theo quy định của Thông tư này.
Các dự án do chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn quyết định đầu
dự án do cấp thẩm quyền giao ủy ban nhân dân xã, thị trấn làm chủ
đầu thực hiện theo Thông hướng dẫn quản vốn đầu xây dựng
bản thuộc xã, thị trấn; không áp dụng Thông tư này.
2- Vốn đầu được quyết toán toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực
hiện trong quá trình đầuđể đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp
pháp chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt
- 1 -
thông tu hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tu hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
thông tu hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 9 10 453